ტრენინგი “საქმისწარმოება და ელექტრონული მმართველობა” ჟვანიას სკოლამ დედოფლისწყაროში ჩაატარა

ტრენინგი “საქმისწარმოება და ელექტრონული მმართველობა” ჟვანიას სკოლამ დედოფლისწყაროში ჩაატარა

: 2018-09-11
: სიახლეები

6-9 სექტემბერზურაბჟვანიასსახელობისსახელმწიფოადმინისტრირებისსკოლისტრენერებმადედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტშიზოგადსაგანმანათლებლოსკოლებისადარესურსცენტრებისთანამშრომლებისათვის,საჯარომმართველობისპროგრამისფარგლებში,ჩაატარესმოკლევადიანისასერტიფიკატოტრენინგ-კურსითემაზე- საქმისწარმოება დაელექტრონულიმმართველობა.

სასწავლოკურსისმიზანია,საჯარომოხელეებსგაუღრმავოსცოდნასაქმისწარმოებისსწორადწარმართვისადადოკუმენტბრუნვისელექტრონულსისტემაშიეფექტურიმუშაობისთვის.

ტრენინგმაინტერაქტიულრეჟიმშიწარმატებითჩაიარა.

სერტიფიკატების გადაცემის ღონისძიებას დაესწრო და მსმენელებს სერტიფიკატები გადასცა, დედოფლისწყაროს საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ხელმძღვანელმა ეთერ დავითაშვილმა.