19 აპრილს ჟვანიას სკოლამ განაახლა სასწავლო პროცესი

19 აპრილს ჟვანიას სკოლამ განაახლა სასწავლო პროცესი

: 2017-04-19
: სიახლეები

19აპრილს ჟვანიას სკოლამ განაახლა სასწავლო პროცესი საჯარო მმართევლობისა და ადმინისტრირების პროგრამის დარგობრივ კურსებზე: საჯარო ორგანიზაციების მართვა; ადამიანური რესურსების მართვა და საქმისწარმოება; სახელმწიფო შესყიდვები; საზოგადოებასთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია; საჯარო ფინანსები და შიდა აუდიტი; ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობა. კური მოიცავს 15 სასწავლო დღეს. 2017 წლის პირველ ნაკადზე სასწავლო პროგრამის ფარგლებში სწავლებას 89 საჯარო მოხელე გაივლის.