კომპიუტერული ტექნოლოგიების შემსწავლელი საბაზისო პროგრამა

სწავლების მიზანი:

პროგრამის მიზანია, მსმენელი გახდეს კონკურენტუნარიანი და შეიძინოს ის აუცილებელი უნარ-ჩვევები, რომლებიც საჭიროა მაღალ ტექნოლოგიურ გარემოში მანევრირებისათვის, რაც საშუალებას მისცემს მათ, თავისუფლად შეძლონ ელექტრონულ ფორმატში საქმის წარმოება, პროფესიული ცოდნის ამაღლება Web ტექნოლოგიების გამოყენებით, მარტივი კომუნიკაციის დამყარება საჭირო დოკუმენტაციის გაცვლის მიზნით, შრომის ეფექტურობის გაზრდა ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენების ხარჯზე, უწყვეტი განათლების კონცეფციის ფარგლებში დაწინაურება და პიროვნული ზრდა.

მიზნობრივი ჯგუფი/ჯგუფები:

ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში, ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ მართულ სამეწარმეო და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებში, აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებათა ტერიტორიულ ორგანოებსა და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში დასაქმებული მოქალაქეები.


მსმენელთა რაოდენობა ჯგუფში განისაზღვრება 5-დან 12 კაცამდე ოდენობით.

პროგრამის შინაარსი და დროში განაწილება

Intermediate დონე - 90 საათი


  კომპიუტერული ტექნოლოგიების შემსწავლელი საბაზისო პროგრამა საჯარო მოხელეთათვის