დარგობრივი კურსები

 

საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამა გთავაზობს შემდეგ დარგობრივ კურსებს:

 

  •  საჯარო ორგანიზაციების მართვა
  •  ადამიანური რესურსების მართვა და საქმისწარმოება 
  •  საჯარო ფინანსების მართვა  
  •  სახელმწიფო შესყიდვები
  •  საზოგადოებასთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია
  •  ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობა

 


 


  საჯარო ორგანიზაციების მართვა
  სახელმწიფო შესყიდვები
  საჯარო ფინანსების მართვა და შიდა აუდიტი
  ადამიანური რესურსების მართვა
  საზოგადოებასთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია
  ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობა