სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა აცხადებას მიღებას 2021 სასწავლო წლის სასერტიფიკატო პროგრამაზე

სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა აცხადებას მიღებას 2021 სასწავლო წლის სასერტიფიკატო პროგრამაზე

: 2021-04-13
: სიახლეები


სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა აცხადებას მიღებას 2021 სასწავლო წლის სასერტიფიკატო პროგრამაზე

„ სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის საკითხებში ტრენერთა მომზადება/გადამზადების სასერტიფიკატო პროგრამა"

 

პროგრამა ემსახურება ტრენერთა მომზადებას ან/და გადამზადებას სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის საკითხებში, რათა მათ შემდგომში უზრუნველყონ ეროვნული უმცირესობებისთვის სახელმწიფო ენის სწავლება მათი ერთიან სახელმწიფოებრივ სივრცეში ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით.

პროგრამა სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ .

პროგრამა მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ ნაწილს. პროგრამის თეორიული ნაწილი შედგენილია იმ პროფესიონალების მიერ, რომლებიც მონაწილეობდნენ სხვადასხვა მიმართულებით ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი პროცესების წარმართვაში და სწორედ ისინი უძღვებიან სასწავლო პროცესს.


პროგრამის მიზანია - დაინტერესებულ პირებს /მომავალ ქართულის, როგორც მეორე ენის ტრენერებს, მიაწოდოს სათანადო თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, რომელიც ესაჭიროებათ საქმიანობის სრულყოფილად განხორციელებისთვის .

პროგრამა ასევე მიზნად ისახავს წარმატებული კურსდამთავრებულების სკოლის ბაზაზე დასაქმებას ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის მიმართულების ტრენერებად.


პროგრამის ამოცანები

  • ტრენერად მუშაობით დაინტერესებული პირების კვალიფიკაციის ამაღლება;
  • ტრენერის უნარ- ჩვევების ჩამოყალიბება/განვითარებაში დახმარება;
  • თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის გადაცემა სახელმწიფო ენის სწავლებასა და სამოქალაქო ინტეგრაციასთან დაკავშირებით;
  • მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადების ხელშეწყობა შემდგომი დასაქმების პერსპექტივით.

 

პროგრამის აღწერილობა და ხანგრძლივობა

პროგრამა მოიცავს როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ ნაწილს - 24 კვირა;

პროგრამა განხორციელედება ჰიბრიდული მეთოდით (როგორც დისტანციურად, ასევე პირისპირ);

თეორიული სწავლება - 182 საათი (ას ოთხმოცდაორი საათი);

პრაქტიკული სწავლება - 72 საათი(სამოცდათორმეტი საათი);


პროგრამის სამიზნე ჯგუფი

სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის საკითხებში ტრენერად მუშაობის მსურველი საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი.


პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ:

ავტორიზებული ან/და აკრედიტებული საგანმანათლებლო დაწესებულების ჰუმანიტარული სპეციალობის ფილოლოგიის ფაკულტეტის ბაკალავრის ხარისხის მქონე ან ამავე ფაკულტეტის ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებს ან /და მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული ჰუმანიტარული მეცნიერებების აკადემიური ხარისხის მქონე პირებს.


აპლიკანტები შერჩევის წესი

  • სააპლიკაციო ფორმების გადარჩევა;
  • პროფესიული და ზოგადი უნარების ტესტის ჩაბარება;
  • გასაუბრება.


რეგისტრაციის ვადები და პროცედურა

რეგისტრაცია იწარმოებს 14 აპრილიდან 30 მაისის ჩათვლით 18:00 საათამდე

აღნიშნული პროგრამით დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ, შეავსეთ რეგისტრაციის ფორმა.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

სსიპ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

ტრენერთა სატრენინგო პროგრამის ასისტენტი

მობ: 599036543

ქეთევან ბერუაშვილი

ელ-ფოსტა: zspa@zspa.ge

 

გისურვებთ წარმატებებს!