სკოლის ისტორია

   

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს

სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიულ პირი–ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა დაარსდა 2005 წლის 10 ივნისს საქართველოს პრეზიდენტის N476 ბრძანებულების საფუძველზე.

2014 წლიდან სკოლა ფუნქციონირებს განახლებული სასწავლო პროგრამებით. სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლაში საჯარო მოხელეთა გადამზადება ხორციელდება შემდეგი პროგრამების ფარგლებში: ,,საჯარო მმართველობა და ადმინისტრირება"და ,,სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამა”. სწავლების მიზანია საჯარო სექტორში მომუშავე და სხვა დაინტერესებულ პირთა პროფესიული განვითარება, კვალიფიკაციის ამაღლება, როგორც თეორიული ცოდნის გაღრმავების, ასევე პრაქტიკული უნარების გაუმჯობესების მიზნით. 

საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამა გთავაზობთ 5 დარგობრივ კურსს.

 

  • საჯარო ორგანიზაციების მართვა
  • ადამიანური რესურსების მართვა და საქმისწარმოება საჯარო სექტორში 
  • ფინანსების მართვა და შიდა აუდიტი საჯარო სექტორში
  • საზოგადოებასთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია
  • ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობა


დარგობრივი კურსების პარალელურად სკოლის 10 რეგიონულ სასწავლო ცენტრსა (დმანისი, ახალქალაქი, ნინოწმინდა, წალკა, ბოლნისი, მარნეული, გარდაბანი, ლაგოდეხი, ახმეტა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელი ლამბალო) და მობილურ ჯგუფებში ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა ახორციელებს სახელმწიფო ენის სწავლებას ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის, ვისაც სურვილი აქვს შეისწავლოს ქართული ენა ან გაიღრმავოს ცოდნა ამ მიმართულებით.

სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამა სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ.

სკოლაში შექმნილია კომფორტული სამუშაო გარემო რაც ხელს უწყობს სასწავლო პროცესის ხარისხიან და ეფექტურ წარმართვას. სკოლა სისტემატურად ახორციელებს კვლევებს, რათა გამოავლინოს საჯარო ორგანიზაციებში არსებული საჭიროებები ახალი პროგრამების დანერგვისა და განხორციელების მიზნით.

 


  საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება
  საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება