სკოლის ისტორია

   

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს

სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიულ პირი–ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა დაარსდა 2005 წლის 10 ივნისს საქართველოს პრეზიდენტის N476 ბრძანებულების საფუძველზე.

2014 წლიდან სკოლა ფუნქციონირებს განახლებული პროგრამებით. სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლაში საჯარო მოხელეთა გადამზადება ხორციელდება შემდეგი პროგრამების ფარგლებში: ,,საჯარო მმართველობა და ადმინისტრირება"და ,,სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამა”. სკოლის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ და მაღალმთიან რეგიონებში საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული პირები (სწავლება ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ), ასევე ნებისმიერი დაინტერესებული პირი ხელშეკრულების საფუძველზე(გარკვეული საფასურის სანაცვლოდ).

საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამა გთავაზობთ შვიდ დარგობრივ კურსს.

 

  • საჯარო ორგანიზაციების მართვა
  • ადამიანური რესურსების მართვა და საქმისწარმოება
  • საჯარო ფინანსების მართვა და შიდა აუდიტი
  • სახელმწიფო შესყიდვები
  • საზოგადოებასთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია
  • ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობა


დარგობრივი კურსების პარალელურად სკოლის 10 რეგიონულ სასწავლო ცენტრსა (დმანისი, ახალქალაქი, ნინოწმინდა, წალკა, ბოლნისი, მარნეული, გარდაბანი, ლაგოდეხი, ახმეტა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელი ლამბალო) და მობილურ ჯგუფებში ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა ახორციელებს სახელმწიფო ენის სწავლებას ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის, ვისაც სურვილი აქვს შეისწავლოს ქართული ენა ან გაიღრმავოს ცოდნა ამ მიმართულებით.

სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამა სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ.

სკოლაში შექმნილია კომფორტული სამუშაო გარემო რაც ხელს უწყობს სასწავლო პროცესის ხარისხიან და ეფექტურ წარმართვას. სკოლა სისტემატურად ახორციელებს კვლევებს, რათა გამოავლინოს საჯარო ორგანიზაციებში არსებული საჭიროებები ახალი პროგრამების დანერგვისა და განხორციელების მიზნით.

 


  საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება
  საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება