სკოლის ისტორია

   

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს

სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიულ პირი–ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა დაარსდა 2005 წლის 10 ივნისს საქართველოს პრეზიდენტის N476 ბრძანებულების საფუძველზე.

2014 წლიდან სკოლა ფუნქციონირებს განახლებული სასწავლო პროგრამებით. სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა სწავლებას ახორციელებს შემდეგი პროგრამების ფარგლებში: ,,საჯარო მმართველობა და ადმინისტრირება"და ,,სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამა”. 

საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამით სწავლების მიზანია საჯარო სექტორში მომუშავე და სხვა დაინტერესებულ პირთა პროფესიული განვითარება, კვალიფიკაციის ამაღლება, როგორც თეორიული ცოდნის გაღრმავების, ასევე პრაქტიკული უნარების გაუმჯობესების მიზნით. პროგრამის  შემადგენლობაში შედის:

გრძელვადიანი კომპლექსური კურსები: 

 • საჯარო ორგანიზაციების მართვა
 • ადამიანური რესურსების მართვა და საქმისწარმოება საჯარო სექტორში 
 • ფინანსების მართვა და შიდა აუდიტი საჯარო სექტორში
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია
 • ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობა
მოკლევადიანი სპეციალიზებული კურსები:
 • ადამიანური რესურსების მართვა;
 • კომუნიკაციის ფსიქოლოგია ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტებისათვის;
 • გზების მშენებლობისა და კეთილმოწყობის ტექნიკური ზედამხედველობა;
 • კომუნიკაციის ფსიქოლოგია საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტებისათვის;
 • პიარის საფუძვლები;
 • პროგრამული ბიუჯეტი;
 • საბუღალტრო აღრიცხვა;
 • სამოქალაქო მშენებლობა, ნორმები და ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელება;
 • სასმელი წყლის მაგისტრალების მშენებლობა და მათი ტექნიკური ზედამხედველობა;
 • საქმისწარმება და ელექტრონული მმართველობა (საჯარო მოხელეთათვის); 
 • საჯარო/მუნიციპალური მომსახურების მართვა;
 • საჯარო ფინანსების მართვა;
 • საქმისწარმოება და ელექტრონული მმართველობა (სკოლის თანამშრომლებისათვის).
მოკლევადიანი სპეციალიზებული გასვლითი კურსები:
 • საქმისწარმება და ელექტრონული მმართველობა (საჯარო მოხელეთათვის); 
 • საქმისწარმოება და ელექტრონული მმართველობა (სკოლის თანამშრომლებისათვის).


დარგობრივი კურსების პარალელურად სკოლის 10 რეგიონულ სასწავლო ცენტრსა  (დმანისი, ახალქალაქი, ნინოწმინდა, წალკა, ბოლნისი, მარნეული, გარდაბანი, ლაგოდეხი, ახმეტა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელი ლამბალო) და მობილურ ჯგუფებში ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა ახორციელებს სახელმწიფო ენის სწავლებას ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის, ვისაც სურვილი აქვს შეისწავლოს ქართული ენა ან გაიღრმავოს ცოდნა ამ მიმართულებით.

სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამა სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ.

სკოლაში შექმნილია კომფორტული სამუშაო გარემო რაც ხელს უწყობს სასწავლო პროცესის ხარისხიან და ეფექტურ წარმართვას. სკოლა სისტემატურად ახორციელებს კვლევებს, რათა გამოავლინოს საჯარო ორგანიზაციებში არსებული საჭიროებები ახალი პროგრამების დანერგვისა და განხორციელების მიზნით.

 


  საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება
  საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება