სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

A1 დონე (ენის გასაღები)


მსმენელმა შეისწავლოს ქართული ენის საფუძვლები - „ენების სწავლის, სწავლების და შეფასების ერთიანი ევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს“ მიხედვით, A1 დონეზე, შეძლოს: 

 • სპეციფიკური ქართული ბგერების სწორად წარმოთქმა;
 • ყოველდღიურ ცხოვრებასა და პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული  მარტივი ტექსტების ადეკვატურად გაგება;
 • ძირითადი გრამატიკული ცნებებისა და კატეგორიების გაცნობიერება, რაც  გაუადვილებს მსმენელს სწორად წერასა და მეტყველებას;
 • მოკლე ტექსტის შედგენა მარტივი, ერთმანეთთან აზრობრივად დაკავშირებული წინადადებებით;
 • ელემენტარული კომუნიკაცია ქართულ ენაზე;
 • ლექსიკური მარაგის გააზრებულ გამოთქმებად გარდაქმნა;
 • მარტივი დოკუმენტების შედგენა (წერილი, რეზიუმე, განცხადება).

სწავლების დამთავრების შემდეგ მსმენელი შეძლებს:

 • ცალკეული წინადადებებისა და ხშირად ხმარებული გამოთქმების (რომლებიც დაკავშირებულია ცხოვრებისა და პროფესიული საქმიანობის ძირითად სფეროებთან) გაგებას;
 • ნაცნობ ან საყოფაცხოვრებო თემებზე მარტივი ინფორმაციის გაცვლასთან დაკავშირებული ამოცანების გადაწყვეტას;
 • მარტივი გამოთქმებით საკუთარ თავზე, სხვებზე და გარემოზე ლაპარაკს;
 • ყოველდღიური ცხოვრებისა და საკუთარი პროფესიული საქმიანობის ძირითადი ასპექტების აღწერას;
 • მეტყველებაში ნაცნობი ფრაზებისა და გამოთქმების (რომლებიც საჭიროა კონკრეტული საქმის შესასრულებლად) გამოყენებას;
 • მარტივ საუბრებში მონაწილეობის მიღებას, შეკითხვების დასმას;
 • მარტივი, კონკრეტული, ადვილად მისახვედრი ინფორმაციის პოვნასა და გაგებას: სტატიებში, რეკლამებში, განრიგებში;
 • დიალოგში მონაწილეობას, თუ მოსაუბრე ელაპარაკება ნელა და გარკვევით, საჭიროებისამებრ უმეორებს ნათქვამს.

სწავლა შეიძლება განხორციელდეს შემდეგი სქემების მიხედვით:

 • 20 კვირა - კვირაში 6სთ-იანი დატვირთვით;
 • 15 კვირა - კვირაში 8სთ-იანი დატვირთვით;
 • 12 კვირა - კვირაში 10სთ-იანი დატვირთვით.

საკონტაქტო საათების რაოდენობა შეადგენს 120 ასტრონომიულ საათს.

ფასდება: 

 1. მეცადინეობებზე დასწრება (10ქ);
 2. სწავლის პროცესში მიღებული უნარები შესაბამისი პრაქტიკული სამუშაოების მიხედვით (20ქ);
 3. შუალედური ტესტირება (2) (15-15ქ);
 4. ფინალური გამოცდა (40ქ). 

მინიმალური ზღვარი, რომლის დაძლევაც მოეთხოვება მსმენელს, არის 70 ქულა, იმ პირობით, რომ საბოლოო ტესტირება-გასაუბრების  შეფასება არ უნდა იყოს 25 ქულაზე ნაკლები.