A1 დონე (ენის გასაღები)

მიზნობრივი ჯგუფი/ჯგუფები:

ნებისმიერი დაინტერესებული პირი.

პროგრამაში ჩართვის წინაპირობა:

 • სახელმწიფო ენის შესწავლის სურვილი;
 • სკოლის მიერ ორგანიზებულ ტესტირებაში მონაწილეობა.

 სწავლა/სწავლების მიზნები:

მსმენელმაშეისწავლოსქართულიენისსაფუძვლები -ენებისსწავლის, სწავლებისდაშეფასებისერთიანიევროპულისარეკომენდაციოჩარჩოს" მიხედვით,A1დონეზე ( იხ:http://geofl.ge/#!/page_doneebi).

შეძლოს :

 • ·სპეციფიკური ქართული ბგერებისსწორადწარმოთქმა;
 • ყოველდღიურცხოვრებასა და პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული მარტივი ტექსტების ადეკვატურად გაგება;
 • ძირითადიგრამატიკულიცნებებისადაკატეგორიების გაცნობიერება, რაც გაუადვილებსმსმენელსსწორადწერასადამეტყველებას;
 • მოკლე ტექსტის შედგენა მარტივი, ერთმანეთთან აზრობრივად დაკავშირებული წინადადებებით;
 • ელემენტარული კომუნიკაცია ქართულ ენაზე;
 • ლექსიკური მარაგის გააზრებულ გამოთქმებად გარდაქმნა;
 • მარტივი დოკუმენტების შედგენა (წერილი, რეზიუმე, განცხადება).

 მისაღწევი შედეგები:

სწავლების დამთავრების შემდეგ მსმენელი შეძლებს:

 • ცალკეული წინადადებებისა და ხშირად ხმარებული გამოთქმების (რომლებიც დაკავშირებულია ცხოვრებისა და პროფესიული საქმიანობის ძირითად სფეროებთან) გაგებას;
 • ნაცნობ ან საყოფაცხოვრებო თემებზე მარტივი ინფორმაციის გაცვლასთან დაკავშირებული ამოცანების გადაწყვეტას;
 • მარტივი გამოთქმებით საკუთარ თავზე, სხვებზე და გარემოზე ლაპარაკს;
 • ყოველდღიური ცხოვრებისა და საკუთარი პროფესიული საქმიანობის ძირითადი ასპექტების აღწერას;
 • მეტყველებაში ნაცნობი ფრაზებისა და გამოთქმების (რომლებიც საჭიროა კონკრეტული საქმის შესასრულებლად) გამოყენებას;
 • მარტივ საუბრებში მონაწილეობის მიღებას, შეკითხვების დასმას;
 • მარტივი, კონკრეტული, ადვილად მისახვედრი ინფორმაციის პოვნასა და გაგებას: სტატიებში, რეკლამებში, განრიგებში;
 • დიალოგში მონაწილეობას, თუ მოსაუბრე ელაპარაკება ნელა და გარკვევით, საჭიროებისამებრ უმეორებს ნათქვამს.

სწავლებისა და სწავლის მეთოდები:

სწავლებისას გათვალისწინებულიაყველაიმაპრობირებულიმეთოდისადაიდგომისგამოყენება, ომელიცძლევაექტურშედეგსენობრივიკომპეტენციებისმაღლებისთვალსაზრისით. მეცადინეობებიტარდებათვალსაჩინოებისა (სქემებიდახვაგრაფიკულიორგანიზატორები, ანერები)დაანამედროვეტექნიკურიაშუალებების (აუდიომაგნიტოფონი, მპიუტერი, პროექტორი)გამოყენებით. აქტიურად გამოიყენება შემდეგი მეთოდები და სტრატეგიები:

 • ვერბალური/არავერბალური;
 • წიგნზეუშაობ;
 • კითხვა-პასუხი;
 • გონებრივი იერიში;
 • მასალის ვიზუალიზება;
 • პრეზენტაცია ვერბალური განმარტებებით;
 • ·ევრისტიკულიეთოდი;
 • ·როლურისიტუაციურითამაშები;
 • ·პრაქტიკული მუშაობა;
 • ·ინდუქცია, დედუქცია;
 • ·აუდიო და ვიდეოასალისანხილვა;
 • ·დამოუკიდებელი სამუშაოები;
 • ·ლექსიკონზე მუშაობა;
 • ·თანამშრომლობითი სწავლება;
 • ·წყვილებშიდა ჯგუფურადუშაობა;
 • ·დისკუსია.

მსმენელთა რაოდენობა ერთ აკადემიურ ჯგუფში

განისაზღვრება 8 - 15 კაცის ოდენობით.

პროგრამის მოცულობა და დროში განაწილება:

სწავლა შეიძლება განხორციელდეს შემდეგი სქემების მიხედვით:

 

 • 20 კვირა- კვირაში 6სთ-იანი დატვირთვით;
 • 15 კვირა- კვირაში 8სთ-იანი დატვირთვით;
 • 12 კვირა - კვირაში 10სთ-იანი დატვირთვით.

 

სასწავლო კურსის სრული მოცულობა არის 200 სთ, რაც შეესაბამება 8 კრედიტს*.

მათ შორის:

საკონტაქტო საათების რაოდენობა შეადგენს 120ასტრონომიულ საათს:

 • აუდიტორიული მეცადინეობები - 110 სთ;
 • შუალედური შეფასებები ( 2 - შუალედური ტესტირება, 10 - პრაქტიკული მუშაობა,რომლებითაც მოწმდება სწავლის შედეგად მიღებული ენობრივი უნარები 4 კომპეტენციაში) - 8სთ;
 • ტესტირების შედეგების ანალიზი - 2 სთ;

 

ფინალური გამოცდა (ტესტირება და გასაუბრება) - 3 სთ.

მსმენელთა დამოუკიდებელ მუშაობას (საშინაო დავალებების შესრულებას) უნდა დაეთმოს 77 საათი.

* - 1 კრედიტი = 25 სთ და მოიცავს:

 • აუდიტორიულ მეცადინეობებს;
 • მსმენელის დამოუკიდებელ მუშაობას;
 • ტესტირებისა და გამოცდისათვის მომზადებასა და მათს ჩაბარებას.

 

სილაბუსი - იხ. დანართი 1

მსმენელთა შეფასების სისტემა

ფასდება:

 1. მეცადინეობებზედასწრება;
 2. სწავლისპროცესშიმიღებულიუნარებიშესაბამისიპრაქტიკულისამუშაოებისმიხედვით;
 3. შუალედური ტესტირება (2);
 4. ფინალურიგამოცდა.

 

შეფასება 100-ქულიანია: 10ქ - მეცადინეობებზედასწრება, 20სწავლის პროცესში მიღებული უნარების შუალედური შეფასება, 15ქ – თითოეული შუალედურიტესტირებადა40ქ –საბოლოოგამოცდა(ტესტირება – 20ქ,გასაუბრება20ქ).

1. დასწრების აღრიცხვა ხორციელდება ჟურნალში საათობრივად.

შეფასება ხდება შემდეგი ფორმულის მიხედვით:

მეცადინეობაზე დასწრების ქულა = 10-(Y*10/(X/3))

X - საკონტაქტო საათების რაოდენობა;

Y- გაცდენილი საათების რაოდენობა;

თუ მსმენელის მიერ თანმიმდევრულად გაცდენილი საათები აღემატება 20სთ-ს ან პროგრამით განსაზღვრული სრული საკონტაქტო საათების რაოდენობის მესამედს (40სთ), მსმენელი, სკოლის შინაგანაწესის თანახმად, გაირიცხება/ამოირიცხება პროგრამიდან.

2. პრაქტიკული სამუშაოები - ტარდება სწავლის პროცესში შეძენილი უნარების შემოწმების მიზნით, ენის სწავლების ოთხივე კომპონენტში:

 

 • კითხვის უნარის შემოწმება- 2-ჯერ (1სთ*2=2სთ)
 • მოსმენის უნარის შემოწმება - 3-ჯერ (20წთ*3=1სთ)
 • წერის უნარის შემოწმება - 3-ჯერ (20წთ*3=1სთ)
 • ლაპარაკის უნარის შემოწმება - 2-ჯერ (1სთ*2=2სთ)

 

მთლიანად აღნიშნული აქტივობა ფასდება 20 ქულით, მათ შორის, თითოეული კომპონენტი ფასდება 5-ქულიანი სისტემით, მიღებული შედეგი მრავლდება 0.4 კოეფიციენტზე.

3. შუალედურიტესტირება - კურსის განმავლობაში ტარდება 2-ჯერ.თითოეულიფასდება 15 ქულით. ტესტი 50-ქულიანია. შეუსრულებელი დავალება ფასდება 0 ქულით, შესრულებული - კონკრეტული ტესტური დავალებისთვის განსაზღვრული ქულით. ტესტში მიღებული ჯამური ქულა მრავლდება 0.3 კოეფიციენტზე.

შუალედური ტესტირების საპატიო მიზეზით გაცდენის შემთხვევაში მსმენელს უფლება აქვს, 2 კვირის განმავლობაში ითხოვოს შუალედურ ტესტირებაზე დაშვება.

4. ფინალური გამოცდა - შედგებაორინაწილისაგან: ტესტირება და გასაუბრება.

ტესტირებასეთმობა 2 ასტრონომიული საათი. ტესტი80-ქულიანია, მიღებული ქულა მრავლდება 0.25 კოეფიციენტზე.

გასაუბრებაზე - ფასდება 2 ენობრივი კომპეტენცია: კითხვა, ლაპარაკი. მაქსიმალური ქულაა -20. შეფასება ხდება შემდეგნაირად:

კითხვა - მსმენელს ეძლევა დონის შესაბამისი უცხო ტექსტი, რომელსაც ის კითხულობს ხმამაღლა. ფასდება კითხვის ტექნიკა. მაქსიმალური ქულაა - 2;

ლაპარაკი- მსმენელი იღებს ბილეთს, რომელზეც აღნიშნულია სასაუბრო თემა, საუბრობს კონკრეტულ საკითხზედა პასუხობს გამომცდელის/გამომცდელთა მიერ დასმულ კითხვებს. ლაპარაკის უნარი ფასდება მაქსიმუმ 10 ქულით.

კითხვისა და ლაპარაკის უნარების შეფასების ჯამური ქულა მრავლდება 1,(6) კოეფიციენტზე.

მინიმალურიზღვარი,რომლის დაძლევაც მოეთხოვება მსმენელს, არის 70 ქულა, იმ პირობით, რომ საბოლოო ტესტირება-გასაუბრების შეფასება არ უნდა იყოს 25 ქულაზე ნაკლები.

ფინალურ გამოცდაზე არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების ან გამოცდაზე ვერ გასვლის შემთხვევაში, მსმენელს, რომლის შუალედური აქტივობებით მიღებული შეფასება 30 ან მეტი ქულაა, ეძლევა უფლება სწავლის დასრულებიდან არაუგვიანეს 2 თვის განმავლობაში ითხოვოს გამოცდაზე დაშვება, რისთვისაც განცხადებით მიმართავს ცენტრის ადმინისტრატორს. ამ უკანასკნელის რეკომენდაციის საფუძველზე მოხდება მსმენელის გამოცდაზე დაშვება დირექტორის ბრძანებით. მსმენელის საბოლოო შეფასებისას გათვალისწინებული იქნება მისი შუალედური შეფასებისა და ფინალური გამოცდის შედეგები.

მსმენელს, რომელმაც წარმატებით დაასრულა სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამა, მიეცემა სერტიფიკატი.

მსმენელს, რომელმაც წარმატებითვერ დაასრულა სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამა, მიეცემა შესაბამისი ცნობა.

მატერიალურიდატექნიკურირესურსი:

თითოეულ მსმენელს საკუთრად გადაეცემა ძირითადი სასწავლო მასალების კრებული და დამატებითი მასალების ქსეროასლები, დამხმარე ლიტერატურა - დროებით სარგებლობაში.

აუდიტორია 10-15ადგილიანი, მასწავლებლის კომპიუტერიზებული სამუშაო ადგილით, მულტიმედია–პროექტორით (საპროექციო ტელევიზორით) და საწერი დაფით.

ლიტერატურა და სასწავლო მასალები:

 

 1. ტეტელოშვილი თ. - აღმართი A1 დონე სახელმძღვანელო, იხ.http://geofl.ge/#!/page_saxelmdzvanelo;
 2. ტეტელოშვილი თ. - აღმართი A1 დონე სამუშაო რვეული, იხ.http://geofl.ge/#!/page_saxelmdzvanelo;
 3. ომიაძე ს., ჯაყელი თ. - ქართული ენა. სასწავლო მასალები არაქართულენოვანი მასწავლებლებისათვის. I - II ნაწილი,თბილისი: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი;
 4. ომიაძე ს., ჯაყელი თ. - ქართული ენა. სასწავლო მასალები არაქართულენოვანი მასწავლებლებისათვის. სამუშაო რვეული. I- II ნაწილი,თბილისი: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი;
 5. მხითარიანი ზ. - ქართულ–სომხური ლექსიკონი, თბილისი, 2005წ;
 6. მხითარიანი ზ. - სომხურ–ქართული ლექსიკონი – თბილისი: საიმედო, 2005წ;
 7. ქართულ-აზერბაიჯანული ლექსიკონი (ელექტრონული), იხ. http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=index&d=49; http://pita.tsu.ge/public/uploads/media/filologia%2C-azer.pdf
 8. პოსტერი ქართული ენის შესასწავლი (15 პლაკატი) – თბილისი: საიმედო, 2011წ;
 9. შარაშენიძე ნ., გაბუნია კ., საიმედო + - თბილისი: საიმედო, 2006;
 10. შარაშენიძე ნ. და სხვ., თავთავი - თბილისი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 2005;
 11. სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა - „სახელმწიფო ენის საბაზისო კურსი. სასწავლო კრებული"ნაწილი I. (დაიბეჭდა სკოლის შეკვეთით) 2014 წ;
 12. სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა - „სახელმწიფო ენის საბაზისო კურსი. სასწავლო კრებული" ნაწილი II. (დაიბეჭდა სკოლის შეკვეთით) 2014 წ;
 13. სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა - შუალედური შეფასების სავარჯიშოების ნაკრები - მოსმენა;
 14. სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა - შუალედური შეფასების სავარჯიშოების ნაკრები - კითხვა;
 15. სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა - შუალედური შეფასების სავარჯიშოების ნაკრები - წერა;
 16. სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა- შუალედური შეფასების სავარჯიშოების ნაკრები- ლაპარაკი.