A2 დონე (ენის საფუძვლები)

მიზნობრივი ჯგუფი/ჯგუფები:

ნებისმიერი დაინტერესებული პირი.


პროგრამაში ჩართვის წინაპირობა:

სახელმწიფო ენის A1 დონის ფლობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი / სკოლის მიერ ორგანიზებულ გამოცდაში (ტესტირება-გასაუბრება) მონაწილეობა და ბარიერის გადალახვა (არანაკლებ: ტესტირება - 20 ქულა 30-დან; გასაუბრება -4 ქულა 5-დან).


სწავლა/სწავლების მიზნები:

მსმენელმა შეისწავლოს ქართული ენის საფუძვლები - ქართულად წერა, კითხვა, ლაპარაკი, მინიმუმ, „ენების სწავლის, სწავლების და შეფასების ერთიანი ევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს" მიხედვით, A1 დონეზე ( იხ: http://geofl.ge/#!/page_doneebi ).

შეძლოს :

 • •ძირითადი გრამატიკული ცნებებისა და კატეგორიების გაცნობიერება, რაც გაუადვილებს მსმენელს სწორად წერასა და მეტყველებას;
 • •ყოველდღიურ ცხოვრებასა და პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული მარტივი ტექსტების ადეკვატურად გაგება;
 • •მოკლე ტექსტების, მათ შორის მარტივი განცხადებისა და წერილის დაწერა;
 • •პირადი/ზოგადი ხასიათის / ყოველდღიურობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის განთავსება სოც. ქსელში;
 • •ნაცნობ სიტუაციურ დიალოგებში ჩართვა და საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა;
 • •ყოველდღიურ პრაქტიკულ საკითხებზე მარტივად მსჯელობა;
 • •რაიმე მოვლენის, ფაქტის შესახებ პოზიციის გამოხატვა.


მისაღწევი შედეგები:

სწავლების დამთავრების შემდეგ მსმენელი შეძლებს:

 • •ცალკეული წინადადებებისა და ხშირად ხმარებული გამოთქმების (რომლებიც დაკავშირებულია ცხოვრებისა და პროფესიული საქმიანობის ძირითად სფეროებთან) გაგებას;
 • •მარტივი, კონკრეტული, ადვილად მისახვედრი ინფორმაციის პოვნას: სტატიებში, რეკლამაში, განრიგებში;
 • •ნაცნობ ან საყოფაცხოვრებო თემებზე ინფორმაციის გაცვლასთან დაკავშირებული ამოცანების გადაწყვეტას;
 • •მარტივი გამოთქმებით საკუთარ თავზე, სხვებზე და გარემოზე ლაპარაკს;
 • •ყოველდღიური ცხოვრებისა და საკუთარი პროფესიული საქმიანობის ძირითადი ასპექტების აღწერას;
 • •მეტყველებაში ნაცნობი ფრაზებისა და გამოთქმების (რომლებიც საჭიროა კონკრეტული საქმის შესასრულებლად) გამოყენებას;
 • •სტანდარტული ფრაზებით ჩაერთოს ოფიციალურ მსჯელობაში ნაცნობი თემატიკის განხილვის დროს;
 • •ნაცნობი თემების შესახებ მარტივი ტექსტების შედგენას, საკუთარი აზრის წერილობით ჩამოყალიბებას, მოვლენის აღწერას, საუბრებში მონაწილეობის მიღებას, შეკითხვების დასმას;
 • •მოკლე შეტყობინებებისა და ბარათების წერას, მარტივი ოფიციალური დოკუმენტის შედგენას.


სწავლებისა და სწავლის მეთოდები:

სწავლებისას გათვალისწინებულია ყველა იმ აპრობირებული მეთოდისა და მიდგომის გამოყენება, რომელიც იძლევა ეფექტურ შედეგს ენობრივი კომპეტენციების ამაღლების თვალსაზრისით. მეცადინეობები ტარდება თვალსაჩინოებისა (სქემები და სხვა გრაფიკული ორგანიზატორები, ბანერები) და თანამედროვე ტექნიკური საშუალებების (აუდიომაგნიტოფონი, კომპიუტერი, პროექტორი) გამოყენებით. აქტიურად გამოიყენება შემდეგი მეთოდები და სტრატეგიები:

 • •ვერბალური/არავერბალური;
 • •წიგნზე მუშაობა;
 • •კითხვა-პასუხი;
 • •გონებრივი იერიში;
 • •დედუქცია-ინდუქცია;
 • •მასალის ვიზუალიზება;
 • •პრეზენტაცია ვერბალური განმარტებებით;
 • •დაბალანსებული სწავლება;
 • •ევრისტიკული მეთოდი;
 • •როლური და სიტუაციური თამაშები;
 • •პრაქტიკული მუშაობა;
 • •აუდიო და ვიდეო მასალის განხილვა;
 • •დამოუკიდებელი სამუშაოები;
 • •ლექსიკონზე მუშაობა;
 • •თანამშრომლობითი სწავლება;
 • •წყვილებში და ჯგუფურად მუშაობა;
 • •დისკუსია.


მსმენელთა რაოდენობა ერთ აკადემიურ ჯგუფში:

განისაზღვრება 8 - 15 კაცის ოდენობით.


პროგრამის მოცულობა და დროში განაწილება:

სწავლა შეიძლება განხორციელდეს შემდეგი სქემების მიხედვით:

 • ⎫20 კვირა - კვირაში 6სთ-იანი დატვირთვით;
 • ⎫15 კვირა - კვირაში 8სთ-იანი დატვირთვით;
 • ⎫12 კვირა - კვირაში 10სთ-იანი დატვირთვით.

სასწავლო კურსის სრული მოცულობა არის 200 სთ, რაც შეესაბამება 8 კრედიტს* .

მათ შორის:

საკონტაქტო საათების რაოდენობა შეადგენს 120 ასტრონომიულ საათს:

 • ⎫აუდიტორიული მეცადინეობები - 109 სთ;
 • ⎫შუალედური შეფასებები ( 2 - შუალედური ტესტირება, 10 - პრაქტიკული მუშაობა, რომლებითაც მოწმდება სწავლის შედეგად მიღებული ენობრივი უნარები 4 კომპეტენციაში) - 9 სთ;
 • ⎫ტესტირების შედეგების ანალიზი - 2 სთ;

ფინალური გამოცდა (ტესტირება და გასაუბრება) - 3 სთ.

მსმენელთა დამოუკიდებელ მუშაობას (საშინაო დავალებების შესრულებას) უნდა დაეთმოს 77 საათი.


* - 1 კრედიტი = 25 სთ და მოიცავს:

 • ⎫აუდიტორიულ მეცადინეობებს;
 • ⎫მსმენელის დამოუკიდებელ მუშაობას;
 • ⎫ტესტირებისა და გამოცდისათვის მომზადებასა და მათ ჩაბარებას.


სილაბუსი - იხ. დანართი 1

მსმენელთა შეფასების სისტემა

ფასდება:

 1. 1.მეცადინეობებზე დასწრება;
 2. 2.სწავლის პროცესში მიღებული უნარები შესაბამისი პრაქტიკული სამუშაოების მიხედვით;
 3. 3.შუალედური ტესტირება (2);
 4. 4.ფინალური გამოცდა.

შეფასება 100-ქულიანია: 10ქ - მეცადინეობებზე დასწრება, 20ქ – სწავლის პროცესში მიღებული უნარების შუალედური შეფასება, 15ქ – თითოეული შუალედური ტესტირება და 40ქ – საბოლოო გამოცდა (ტესტირება – 20ქ, გასაუბრება – 20ქ).


 1. 1.დასწრების აღრიცხვა ხორციელდება ჟურნალში საათობრივად.

შეფასება ხდება შემდეგი ფორმულის მიხედვით:

მეცადინეობაზე დასწრების ქულა = 10-(Y*10/(X/3))

X - საკონტაქტო საათების რაოდენობა;

Y- გაცდენილი საათების რაოდენობა;

თუ მსმენელის მიერ თანმიმდევრულად გაცდენილი საათები აღემატება 20სთ-ს ან პროგრამით განსაზღვრული სრული საკონტაქტო საათების რაოდენობის მესამედს (40სთ), მსმენელი, სკოლის შინაგანაწესის თანახმად, გაირიცხება / ამოირიცხება პროგრამიდან.


 1. 2.პრაქტიკული სამუშაოები - ტარდება სწავლის პროცესში შეძენილი უნარების შემოწმების მიზნით, ენის სწავლების ოთხივე კომპონენტში:
 • ⎫კითხვის უნარის შემოწმება - 2-ჯერ (1სთ*2=2სთ)
 • ⎫მოსმენის უნარის შემოწმება - 3-ჯერ (20წთ*3=1სთ)
 • ⎫წერის უნარის შემოწმება - 2-ჯერ (30წთ*2=1სთ)
 • ⎫ლაპარაკის უნარის შემოწმება - 3-ჯერ (1სთ*3=3სთ)

მთლიანად აღნიშნული აქტივობა ფასდება 20 ქულით, მათ შორის, თითოეული კომპონენტი ფასდება 5-ქულიანი სისტემით, მიღებული შედეგი მრავლდება 0.4 კოეფიციენტზე.


 1. 3.შუალედური ტესტირება - კურსის განმავლობაში ტარდება 2-ჯერ. თითოეული ფასდება 15 ქულით. ტესტი 50-ქულიანია. შეუსრულებელი დავალება ფასდება 0 ქულით, შესრულებული - კონკრეტული ტესტური დავალებისთვის განსაზღვრული ქულით. ტესტში მიღებული ჯამური ქულა მრავლდება 0.3 კოეფიციენტზე.

შუალედური ტესტირების საპატიო მიზეზით გაცდენის შემთხვევაში მსმენელს უფლება აქვს, 2 კვირის განმავლობაში ითხოვოს შუალედურ ტესტირებაზე დაშვება.


 1. 4.ფინალური გამოცდა - შედგება ორი ნაწილისაგან: ტესტირება და გასაუბრება.

ტესტირებას ეთმობა 2 ასტრონომიული საათი. ტესტი 100-ქულიანია, მიღებული ქულა მრავლდება 0.2 კოეფიციენტზე.

გასაუბრებაზე - ფასდება 2 ენობრივი კომპეტენცია: კითხვა, ლაპარაკი. მაქსიმალური ქულაა -20. შეფასება ხდება შემდეგნაირად:

კითხვა - მსმენელს ეძლევა დონის შესაბამისი უცხო ტექსტი, რომელსაც ის კითხულობს ხმამაღლა. ფასდება კითხვის ტექნიკა, მაქსიმალური ქულაა - 2;

ლაპარაკი - მსმენელი იღებს ბილეთს, რომელზეც აღნიშნულია სასაუბრო თემა, საუბრობს კონკრეტულ საკითხზე და პასუხობს გამომცდელის/გამომცდელთა მიერ დასმულ კითხვებს. ლაპარაკის უნარი ფასდება მაქსიმუმ 10 ქულით.

კითხვისა და ლაპარაკის უნარების შეფასების ჯამური ქულა მრავლდება 1,(6) კოეფიციენტზე.

მინიმალური ზღვარი, რომლის დაძლევაც მოეთხოვება მსმენელს, არის 70 ქულა, იმ პირობით, რომ საბოლოო ტესტირება-გასაუბრების შეფასება არ უნდა იყოს 25 ქულაზე ნაკლები.

ფინალურ გამოცდაზე არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების ან გამოცდაზე ვერ გასვლის შემთხვევაში, მსმენელს, რომლის შუალედური აქტივობებით მიღებული შეფასება 30 ან მეტი ქულაა, ეძლევა უფლება სწავლის დასრულებიდან არაუგვიანეს 2 თვის განმავლობაში ითხოვოს გამოცდაზე დაშვება, რისთვისაც განცხადებით მიმართავს ცენტრის ადმინისტრატორს. ამ უკანასკნელის რეკომენდაციის საფუძველზე მოხდება მსმენელის გამოცდაზე დაშვება დირექტორის ბრძანებით. მსმენელის საბოლოო შეფასებისას გათვალისწინებული იქნება მისი შუალედური შეფასებისა და ფინალური გამოცდის შედეგები.


მსმენელს, რომელმაც წარმატებით დაასრულა სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამა, მიეცემა სერტიფიკატი.

მსმენელს, რომელმაც წარმატებით ვერ დაასრულა სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამა, მიეცემა შესაბამისი ცნობა.


მატერიალური და ტექნიკური რესურსი:

თითოეულ მსმენელს საკუთრად გადაეცემა ძირითადი სასწავლო მასალების კრებული და დამატებითი მასალების ქსეროასლები, დამხმარე ლიტერატურა - დროებით სარგებლობაში.

აუდიტორია 10-15 ადგილიანი, მასწავლებლის კომპიუტერიზებული სამუშაო ადგილით, მულტიმედია–პროექტორით (საპროექციო ტელევიზორით) და საწერი დაფით.


ლიტერატურა და სასწავლო მასალები:

1.შავთვალაძე ნ., შარაშენიძე ნ. - აღმართი A2 დონე სახელმძღვანელო, იხ. http://geofl.ge/#!/page_saxelmdzvanelo ;

2.შავთვალაძე ნ., შარაშენიძე ნ. - აღმართი A2 დონე სამუშაო რვეული, იხ. http://geofl.ge/#!/page_saxelmdzvanelo

3.ომიაძე ს., ჯაყელი თ. - ქართული ენა. სასწავლო მასალები არაქართულენოვანი მასწავლებლებისათვის. I - II ნაწილი, თბილისი: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი;

4.ომიაძე ს., ჯაყელი თ. - ქართული ენა. სასწავლო მასალები არაქართულენოვანი მასწავლებლებისათვის. სამუშაო რვეული. I- II ნაწილი, თბილისი: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი;

5.მხითარიანი ზ. - ქართულ–სომხური ლექსიკონი, თბილისი, 2005წ;

6.მხითარიანი ზ. - სომხურ–ქართული ლექსიკონი – თბილისი: საიმედო, 2005წ;

7. ქართულ-აზერბაიჯანული ლექსიკონი (ელექტრონული), იხ. http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=index&d=49; http://pita.tsu.ge/public/uploads/media/filologia%2C-azer.pdf

8.პოსტერი ქართული ენის შესასწავლი (15 პლაკატი) – თბილისი: საიმედო, 2011წ;

9.კიღურაძე. თ., და სხვა - „ეპიზოდები" -ქართული ენის სახელმძღვანელო. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2013 წ;

10.ნ. შარაშენიძე - „მიდამო" - ვილნიუსის უნივერსიტეტის გამომცემლობა (შეიქმნა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული - მარი კიურის - „ევროკავშირში გაწევრიანების წინა პროცესის საუკეთესო გამოცდილებისა და პრაქტიკის გაზიარების შესაძლებლობები, შეზღუდვები, დაბრკოლებები და გამოწვევები", - პროექტის ფარგლებში) 2014-2015 წწ;

11. სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა - „სახელმწიფო ენის საბაზისო კურსი. სასწავლო კრებული" ნაწილი I. (დაიბეჭდა სკოლის შეკვეთით) 2014 წ;

12.სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა - „სახელმწიფო ენის საბაზისო კურსი. სასწავლო კრებული" ნაწილი II. (დაიბეჭდა სკოლის შეკვეთით) 2014 წ;

13.სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა - შუალედური შეფასების სავარჯიშოების ნაკრები - მოსმენა;

14.სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა - შუალედური შეფასების სავარჯიშოების ნაკრები - კითხვა;

15.სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა - შუალედური შეფასების სავარჯიშოების ნაკრები - წერა;

16. სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა - შუალედური შეფასების სავარჯიშოების ნაკრები - ლაპარაკი.