სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

A2 დონე (ენის საფუძვლები)


მსმენელმა შეისწავლოს ქართული ენის საფუძვლები - „ენების სწავლის, სწავლების და შეფასების ერთიანი ევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს“ მიხედვით,  A2  დონეზე, შეძლოს: 

 • ძირითადი გრამატიკული ცნებებისა და კატეგორიების გაცნობიერება, რაც  გაუადვილებს მსმენელს სწორად წერასა და მეტყველებას;
 • ყოველდღიურ ცხოვრებასა და პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული  მარტივი ტექსტების ადეკვატურად გაგება;
 • მოკლე ტექსტების, მათ შორის მარტივი განცხადებისა და წერილის დაწერა; 
 • პირადი/ზოგადი ხასიათის / ყოველდღიურობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის  განთავსება სოც. ქსელში;
 • ნაცნობ სიტუაციურ დიალოგებში ჩართვა და საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა;
 • ყოველდღიურ პრაქტიკულ საკითხებზე მარტივად მსჯელობა;
 • რაიმე მოვლენის, ფაქტის შესახებ პოზიციის გამოხატვა.

სწავლების დამთავრების შემდეგ მსმენელი შეძლებს:

 • ცალკეული წინადადებებისა და ხშირად ხმარებული გამოთქმების (რომლებიც დაკავშირებულია ცხოვრებისა და პროფესიული საქმიანობის ძირითად სფეროებთან) გაგებას;
 • მარტივი, კონკრეტული, ადვილად მისახვედრი ინფორმაციის პოვნას: სტატიებში, რეკლამაში, განრიგებში;
 • ნაცნობ ან საყოფაცხოვრებო თემებზე ინფორმაციის გაცვლასთან დაკავშირებული ამოცანების გადაწყვეტას;
 • მარტივი გამოთქმებით საკუთარ თავზე, სხვებზე და გარემოზე ლაპარაკს;
 • ყოველდღიური ცხოვრებისა და საკუთარი პროფესიული საქმიანობის ძირითადი ასპექტების აღწერას;
 • მეტყველებაში ნაცნობი ფრაზებისა და გამოთქმების (რომლებიც საჭიროა კონკრეტული საქმის შესასრულებლად) გამოყენებას;
 • სტანდარტული ფრაზებით ჩაერთოს ოფიციალურ მსჯელობაში ნაცნობი თემატიკის განხილვის დროს; 
 • ნაცნობი თემების შესახებ მარტივი ტექსტების შედგენას, საკუთარი აზრის წერილობით ჩამოყალიბებას, მოვლენის აღწერას, საუბრებში მონაწილეობის მიღებას, შეკითხვების დასმას;
 • მოკლე შეტყობინებებისა და ბარათების წერას, მარტივი ოფიციალური დოკუმენტის შედგენას.

სწავლა შეიძლება განხორციელდეს შემდეგი სქემების მიხედვით:

 • 20 კვირა - კვირაში 6სთ-იანი დატვირთვით;
 • 15 კვირა - კვირაში 8სთ-იანი დატვირთვით;
 • 12 კვირა - კვირაში 10სთ-იანი დატვირთვით.

საკონტაქტო საათების რაოდენობა შეადგენს 120 ასტრონომიულ საათს.

ფასდება: 

 1. მეცადინეობებზე დასწრება (10ქ);
 2. სწავლის პროცესში მიღებული უნარები შესაბამისი პრაქტიკული სამუშაოების მიხედვით (20ქ );
 3. შუალედური ტესტირება (2) (15–15ქ);
 4. ფინალური გამოცდა 40ქ. 

მინიმალური ზღვარი, რომლის დაძლევაც მოეთხოვება მსმენელს, არის 70 ქულა, იმ პირობით, რომ საბოლოო ტესტირება-გასაუბრების  შეფასება არ უნდა იყოს 25 ქულაზე ნაკლები.