A2+ დონე (პედაგოგებისათვის)

მიზნობრივი ჯგუფი/ჯგუფები:

პედაგოგები ან პედაგოგიური განათლების მიღებით დაინტერესებული ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლები, ნებისმიერი დაინტერესებული პირი.


პროგრამაში ჩართვის წინაპირობა:

სახელმწიფო ენის A2 დონის ფლობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი / სკოლის მიერ ორგანიზებულ გამოცდაში (ტესტირება-გასაუბრება) მონაწილეობა და სკოლის მიერ დადგენილი მინიმალური ბარიერის გადალახვა (არანაკლებ: ტესტირება - 20 ქულა 30-დან; გასაუბრება -4 ქულა 5-დან).

 

სწავლა/სწავლების მიზნები:

მსმენელმა განიმტკიცოს სახელმწიფო ენის საფუძვლები „ენების სწავლის, სწავლების და შეფასების ერთიანი ევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს" მიხედვით, A2 დონეზე (იხ: http://geofl.ge/#!/page_doneebi ) და დაეუფლოს პედაგოგიური მუშაობისთვის საჭირო ლექსიკასა და გრამატიკულ კონსტრუქციებს. შეძლოს :

 • •პროფესიული ტერმინების ადეკვატურად გაგება-გააზრება.
 • •მარტივი წერილობითი ტექსტების მომზადება;
 • •მარტივი და მკაფიოდ ჩამოყალიბებული ინფორმაციის, მათ შორის რეკომენდაციის, გაგება;
 • •პროფესიულ თემებზე გამართულ მარტივ დიალოგებში ჩართვა და მსჯელობისას საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა არგუმენტებით.


მისაღწევი შედეგები:

სწავლების დამთავრების შემდეგ მსმენელი:

 • •მოამზადებს მარტივ წერილობით ტექსტებს პროფესიული ტერმინების გამოყენებით;
 • •გაიგებს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ თემებზე მოსმენილ ინფორმაციას;
 • •გამოიყენებს ნასწავლ ენობრივ კონსტრუქციებს, კლიშეებს, ტერმინებს კოლეგებთან საუბრისას;
 • •მოამზადებს მარტივ პრეზენტაციას კონკრეტულ თემებზე;
 • •ჩაერთვება მარტივ დიალოგებში და გამოხატავს პოზიციას პროფესიულ საკითხებზე მსჯელობისას;
 • •შეძლებს საკუთარი პროფესიული საქმიანობის ძირითადი ასპექტების აღწერას.

 

სწავლებისა და სწავლის მეთოდები:

სწავლებისას გათვალისწინებულია ყველა იმ აპრობირებული მეთოდისა და მიდგომის გამოყენება, რაც იძლევა ეფექტურ შედეგს ენობრივი კომპეტენციების ამაღლების თვალსაზრისით. ლექციები ტარდება თვალსაჩინოებებისა (სქემები და სხვა გრაფიკული ორგანიზატორები, ბანერები) და თანამედროვე ტექნიკური საშუალებების (აუდიომაგნიტოფონი, კომპიუტერი, პროექტორი) გამოყენებით. აქტიურად ვიყენებთ შემდეგ მეთოდებსა და სტრატეგიებს:

 • •ვერბალური და არავერბალური;
 • •ლექცია და დემონსტრირება;
 • •შემთხვევის შესწავლა;
 • •წიგნზე მუშაობა;
 • •კითხვა-პასუხი;
 • •გონებრივი იერიში;
 • •ჯგუფური მუშაობა;
 • •მასალის ვიზუალიზება;
 • •პრეზენტაცია ვერბალური განმარტებებით;
 • •დაბალანსებული სწავლება;
 • •ევრისტიკული მეთოდი;
 • •როლური და სიტუაციური თამაშები;
 • •ინდუქცია, დედუქცია;
 • •აუდიო და ვიდეო მასალის განხილვა;
 • •პრაქტიკული მუშაობა;
 • •ლექსიკონზე მუშაობა;
 • •თანამშრომლობითი სწავლება;
 • •დისკუსია;
 • •ინფორმაციის დამუშავება გრაფიკული ორგანიზატორების გამოყენებით.


მსმენელის რაოდენობა ერთ აკადემიურ ჯგუფში:

არანაკლებ 8-სა და არაუმეტეს 15 ადამიანისა.


პროგრამის მოცულობა და დროში განაწილება:

სწავლა შეიძლება განხორციელდეს შემდეგი სქემების მიხედვით:

 • ⎫14 კვირა - კვირაში 6სთ-იანი დატვირთვით;
 • ⎫10 კვირა - კვირაში 8სთ-იანი დატვირთვით;
 • ⎫8 კვირა - კვირაში 10სთ-იანი დატვირთვით;
 • ⎫14 სამუშაო დღე (ინტენსიური კურსი) - დღეში 6სთ-იანი დატვირთვით.

სასწავლო კურსის სრული მოცულობა შეადგენს 125 სთ-ს (რაც შეესაბამება 5 კრედიტს* )

მათ შორის:

საკონტაქტო საათების რაოდენობა შეადგენს 80 ასტრონომიულ საათს:

 • ⎫აუდიტორიული მეცადინეობები - 74სთ;
 • ⎫შუალედური ტესტირება - 1სთ;
 • ⎫შუალედური შეფასება - 4სთ;
 • ⎫ტესტირების შედეგების ანალიზი - 1სთ;

ფინალური გამოცდა - 2 სთ.

მსმენელთა დამოუკიდებელ მუშაობას (საშინაო დავალებების შესრულებას) უნდა დაეთმოს 43 საათი.


* - 1 კრედიტი = 25 სთ და მოიცავს:

 • ⎫აუდიტორიულ მეცადინეობებს;
 • ⎫მსმენელის დამოუკიდებელ მუშაობას;
 • ⎫ტესტირებისა და გამოცდისათვის მომზადებასა და მათ ჩაბარებას.


თემატური გეგმა - იხ. დანართი 1


მსმენელთა შეფასების სისტემა

ფასდება:

 1. 1.მეცადინეობებზე დასწრება;
 2. 2.სწავლის პროცესში მიღებული უნარები შესაბამისი პრაქტიკული სამუშაოების მიხედვით;
 3. 3.შუალედური ტესტირება;
 4. 4.ფინალური გამოცდა.

შეფასება 100-ქულიანია: 10ქ - მეცადინეობებზე დასწრება, 25ქ – სწავლის პროცესში მიღებული უნარების შეფასება პრაქტიკული სამუშაოების მიხედვით, 25ქ – შუალედური ტესტირება და 40ქ – საბოლოო გამოცდა (ტესტირება – 20ქ, გასაუბრება – 20ქ).


 1. 1.დასწრების აღრიცვა ხდება ჟურნალში საათობრივად.

შეფასება ხდება შემდეგი ფორმულის მიხედვით:

მეცადინეობაზე დასწრების ქულა K= 10-(Y*10/X)

K - შეფასების ქულაა;

X - საკონტაქტო საათების რაოდენობა;

Y- გაცდენილი საათების რაოდენობა;

თუ მსმენელის გაცდენილი საათები აღემატება სრული საკონტაქტო საათების რაოდენობის მესამედს (27სთ), მსმენელი სკოლის შინაგანაწესის თანახმად, გაირიცხება პროგრამიდან.


 1. 2.პრაქტიკული სამუშაოები - მსმენელს უტარდება სწავლების შედეგად მიღებული უნარების შემოწმება ენის სწავლების ოთხივე კომპონენტის გათვალისწინებით:
 • ⎫კითხვის უნარის შემოწმება - 1-ჯერ (1სთ);
 • ⎫მოსმენის უნარის შემოწმება - 1-ჯერ (20 წთ);
 • ⎫წერის უნარის შემოწმება - 1-ჯერ (20 წთ);
 • ⎫ლაპარაკის უნარის შემოწმება - 2-ჯერ (1სთ10წთ *2=2სთ20წთ).

მთლიანად აღნიშნული აქტივობა ფასდება 25 ქულით, მათ შორის თითოეული კომპონენტი ფასდება 5-ქულიანი სისტემით.


 1. 3. შუალედური ტესტირება - კურსის განმავლობაში ტარდება 1-ჯერ. ფასდება 25 ქულით. ტესტი 50-ქულიანია. შეუსრულებელი დავალება ფასდება 0 ქულით, შესრულებული - კონკრეტული ტესტური დავალებისთვის განსაზღვრული ქულით. ტესტში მიღებული ჯამური ქულა მრავლდება 0,5 კოეფიციენტზე, ისე, რომ ჯამურმა მაქსიმალურმა შეფასებამ შეადგინოს 25 ქულა.

შუალედური ტესტირების საპატიო მიზეზით გაცდენის შემთხვევაში მსმენელს უფლება აქვს, 2 კვირის განმავლობაში ითხოვოს შუალედურ ტესტირებაზე დაშვება.


 1. 4.ფინალური გამოცდა - შედგება ორი ნაწილისაგან: ტესტირება და გასაუბრება.

ტესტირებას ეთმობა 2 ასტრონომიული სთ. ტესტი 80-ქულიანია, მიღებული ქულა მრავლდება 0.25 კოეფიციენტზე.

გასაუბრება - ფასდება 2 ენობრივი კომპეტენცია: კითხვა, ლაპარაკი. მაქსიმალური ქულაა -20. შეფასება ხდება შემდეგნაირად:

კითხვა - თითოეულ მსმენელს მიეცემა დონის შესაბამისი უცხო ტექსტი, რომელიც მან უნდა წაიკითხოს ხმამაღლა. ფასდება კითხვის ტექნიკა. შედეგის მიხედვით დაიწერება მაქსიმუმ 2 ქულა;

ლაპარაკი - მსმენელი პასუხობს ბილეთს, რომელზეც აღნიშნულია სასაუბრო თემა. კომისიის წევრები უსვამენ დამატებთ შეკითხვებს. იმის მიხედვით, თუ როგორ ისაუბრებს მსმენელი და უპასუხებს დასმულ კითხვებს, მოხდება ლაპარაკის უნარის შეფასება მაქსიმუმ 10 ქულით, კითხვისა და ლაპარაკის უნარების შეფასების ჯამური ქულა მრავლდება 1,(6) კოეფიციენტზე.

მინიმალური ზღვარი, რომლის დაძლევაც მოეთხოვება მსმენელს, არის 70 ქულა, იმ პირობით, რომ საბოლოო ტესტირება-გასაუბრების შეფასება არ უნდა იყოს 25 ქულაზე ნაკლები.

ფინალურ გამოცდაზე არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების ან გამოცდაზე ვერ გასვლის შემთხვევაში, მსმენელს, რომლის შუალედური აქტივობებით მიღებული შეფასება 30 ან მეტი ქულაა, ეძლევა უფლება სწავლის დასრულებიდან არაუგვიანეს 2 თვის განმავლობაში ითხოვოს გამოცდაზე დაშვება, რისთვისაც განცხადებით მიმართავს ცენტრის ადმინისტრატორს. ამ უკანასკნელის რეკომენდაციის საფუძველზე მოხდება მსმენელის გამოცდაზე დაშვება დირექტორის ბრძანებით. მსმენელის საბოლოო შეფასებისას გათვალისწინებული იქნება მისი შუალედური შეფასებისა და ფინალური გამოცდის შედეგები.

მსმენელს, რომელმაც წარმატებით დაასრულა სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამა, მიეცემა სერტიფიკატი.

მსმენელს, რომელმაც წარმატებით ვერ დაასრულა სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამა, მიეცემა შესაბამისი ცნობა.


მატერიალური და ტექნიკური რესურსი:

თითოეულ მსმენელს საკუთრად გადაეცამა ძირითადი სასწავლო მასალების კრებული და დამატებითი მასალების ქსეროასლები, დამხმარე ლიტერატურა - დროებით სარგებლობაში.

აუდიტორია 10-15 ადგილიანი, მასწავლებლის კომპიუტერიზებული სამუშაო ადგილით, მულტიმედია-პროექტორით (საპროექციო ტელევიზორით) და საწერი დაფით.


ლიტერატურა და სასწავლო მასალები:

ძირითადი:

 1. 1.შავთვალაძე ნ. - დამხმარე სახელმძღვანელო პედაგოგებისათვის, A2+ დონე (პედაგოგებისათვის), სახელმძღვანელო;
 2. 2.შავთვალაძე ნ. - დამხმარე სახელმძღვანელო პედაგოგებისათვის, A2+ დონე (პედაგოგებისათვის), სამუშაო რვეული.

დამატებითი :

 1. 1.შარაშენიძე ნ. შავთვალაძე ნ. - აღმართი, A2 დონე, სახელმძღვანელო, იხ. http://geofl.ge/#!/page_saxelmdzvanelo;
 2. 2.შარაშენიძე ნ. შავთვალაძე ნ. - აღმართი, A2 დონე, სამუშაო რვეული, იხ. http://geofl.ge/#!/page_saxelmdzvanelo;
 3. 3.მხითარიანი ზ., ქართულ–სომხური ლექსიკონი – თბილისი, 2005;
 4. 4.მხითარიანი ზ., სომხურ–ქართული ლექსიკონი – თბილისი: საიმედო, 2005.

ქართულ-აზერბაიჯანული ლექსიკონი (ელექტრონული), იხ. http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=index&d=49; http://pita.tsu.ge/public/uploads/media/filologia%2C-azer.pdf