B1 დონე (ზღვრული)

მიზნობრივი ჯგუფი/ჯგუფები:

ნებისმიერი დაინტერესებული პირი.


პროგრამაში ჩართვის წინაპირობა:

სახელმწიფო ენის A2 დონის ფლობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი / სკოლის მიერ ორგანიზებულ გამოცდაში (ტესტირება-გასაუბრება) მონაწილეობა და ბარიერის გადალახვა (არანაკლებ: ტესტირება - 20 ქულა 30-დან; გასაუბრება -4 ქულა 5-დან).


სწავლა/სწავლების მიზნები:

მსმენელმა შეისწავლოს ქართული ენის საფუძვლები - „ენების სწავლის, სწავლების და შეფასების ერთიანი ევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს" მიხედვით, B1 დონეზე ( იხ: http://geofl.ge/#!/page_doneebi ), შეძლოს :

 • •სტანდარტული მეტყველების მთავარი აზრის გაგება;
 • •მარტივი ინფორმაციის დეტალების გაგება სატელევიზიო გადაცემებიდან, ტექნიკური ინსტრუქციებიდან;
 • •სხვადასხვა სახის საინფორმაციო და ოფიციალური ხასიათის ტექსტების წაკითხვა და გაგება;
 • •ნაცნობ სიტუაციებში აზრის ჩამოყალიბება თანმიმდევრულად, ფაქტების გადმოცემა მნიშვნელოვანი ნიუანსების გათვალისწინებით;
 • •ნაცნობ თემებთან დაკავშირებულ საუბარში ჩართვა სტანდარტული ფრაზებით, რამდენიმე წინადადებით საკუთარი დამოკიდებულებისა და მოსაზრებების გამოხატვა;
 • •ფორმითა და შინაარსით სტანდარტული ინფორმაციული ხასიათის მოხსენებების, პირადი წერილების, განცხადებების... წერილობით ჩამოყალიბება.მისაღწევი შედეგები:

სწავლების დამთავრების შემდეგ მსმენელი შეძლებს:

 • •ყოველდღიურ ცხოვრებასა ან/და ნაცნობ თემებთან დაკავშირებული დისკუსიის ძირითადი შინაარსის გაგებას, მასში მონაწილეობის მიღებასა და საკუთარი აზრის, შთაბეჭდილებებისა თუ განცდების მოკლედ გადმოცემას;
 • •ნაცნობ თემებთან დაკავშირებული ტელე და რადიო გადაცემების მთავარი არსის გაგებას;
 • •ჟურნალ-გაზეთებში გამოქვეყნებული განცხადებების, ინტერვიუებისა და აქტუალურ თემებზე დაწერილი სტატიების შინაარსის წაკითხვასა და გაგებას;
 • •ვრცელ ტექსტებში, კონკრეტული დავალების შესრულების მიზნით, საჭირო ინფორმაციის პოვნას;
 • •ქართულენოვანი ორი პიროვნების გარკვევით და მკაფიოდ მიმდინარე საუბრის გაგებასა და მასში მონაწილეობის მიღებას;
 • •რაიმე ამბის, ფილმისა თუ წიგნის შინაარსის მოყოლას, მასთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებების გადმოცემას;
 • •თანამოაზრისთვის დეტალური მითითებებისა და რჩევის მიცემას;
 • •წინასწარ მომზადებული კითხვებით მოკლე ინტერვიუს ჩამორთმევას;
 • •პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ საუბარში, სტანდარტული კონსტრუქციების გამოყენებას;
 • •მისთვის ნაცნობი ან საინტერესო საკითხების დაწვრილებით აღწერას, საჭირო ინფორმაციის წერილობით მოთხოვნასა და შეკითხვების მომზადებას;
 • •ოფიციალური დოკუმენტების (განცხადება, სამოტივაციო წერილი, საქმიანი წერილი, რეზიუმე ...) მომზადებას.


სწავლებისა და სწავლის მეთოდები:

სწავლებისას გათვალისწინებულია ყველა იმ აპრობირებული მეთოდისა და მიდგომის გამოყენება, რაც იძლევა ეფექტურ შედეგს ენობრივი კომპეტენციების ამაღლების თვალსაზრისით. ლექციები ტარდება თვალსაჩინოებებისა (სქემები და სხვა გრაფიკული ორგანიზატორები, ბანერები) და თანამედროვე ტექნიკური საშუალებების (აუდიომაგნიტოფონი, კომპიუტერი, პროექტორი) გამოყენებით. აქტიურად ვიყენებთ შემდეგ მეთოდებსა და სტრატეგიებს:

 • •ვერბალური/არავერბალური;
 • •წიგნზე მუშაობა;
 • •კითხვა-პასუხი;
 • •მასალის ვიზუალიზება;
 • •პრეზენტაცია ვერბალური განმარტებებით;
 • •დაბალანსებული სწავლება;
 • •ევრისტიკული მეთოდი;
 • •როლური და სიტუაციური თამაშები;
 • •წერითი სავარჯიშოები;
 • •აუდიო და ვიდეო მასალის განხილვა;
 • •დამოუკიდებელი სამუშაოები;
 • •ლექსიკონზე მუშაობა;
 • •თანამშრომლობითი სწავლება;
 • •წყვილებში და ჯგუფურად მუშაობა;
 • •დისკუსია.


მსმენელთა რაოდენობა ერთ აკადემიურ ჯგუფში:

არანაკლებ 8-სა და არაუმეტეს 15 ადამიანისა.პროგრამის მოცულობა და დროში განაწილება:

სწავლა შეიძლება განხორციელდეს შემდეგი სქემების მიხედვით:

 • ⎫20 კვირა - კვირაში 6სთ-იანი დატვირთვით;
 • ⎫15 კვირა - კვირაში 8სთ-იანი დატვირთვით;
 • ⎫12 კვირა - კვირაში 10სთ-იანი დატვირთვით.

სასწავლო კურსის სრული მოცულობა არის 200 სთ, რაც შეესაბამება 8 კრედიტს* .

მათ შორის:

საკონტაქტო საათების რაოდენობა შეადგენს 120 ასტრონომიულ საათს:

 • ⎫აუდიტორიული მეცადინეობები - 109 სთ;
 • ⎫შუალედური შეფასებები ( 2 - შუალედური ტესტირება, 10 - პრაქტიკული მუშაობა, რომლებითაც მოწმდება სწავლის შედეგად მიღებული ენობრივი უნარები 4 კომპეტენციაში) - 9 სთ;
 • ⎫ტესტირების შედეგების ანალიზი - 2 სთ;

ფინალური გამოცდა (ტესტირება და გასაუბრება) - 3 სთ.

მსმენელთა დამოუკიდებელ მუშაობას (საშინაო დავალებების შესრულებას) უნდა დაეთმოს 77 საათი.


* - 1 კრედიტი = 25 სთ და მოიცავს:

 • ⎫აუდიტორიულ მეცადინეობებს;
 • ⎫მსმენელის დამოუკიდებელ მუშაობას;
 • ⎫ტესტირებისა და გამოცდისათვის მომზადებასა და მათ ჩაბარებას.


სილაბუსი - იხ. დანართი 1

მსმენელთა შეფასების სისტემა

ფასდება:

 1. 1.მეცადინეობებზე დასწრება;
 2. 2.სწავლის პროცესში მიღებული უნარები შესაბამისი პრაქტიკული სამუშაოების მიხედვით;
 3. 3.შუალედური ტესტირება (2);
 4. 4.ფინალური გამოცდა.

შეფასება 100-ქულიანია: 10ქ - მეცადინეობებზე დასწრება, 20ქ – სწავლის პროცესში მიღებული უნარების შუალედური შეფასება, 15ქ – თითოეული შუალედური ტესტირება და 40ქ – საბოლოო გამოცდა (ტესტირება – 20ქ, გასაუბრება – 20ქ).


 1. 1.დასწრების აღრიცვა ხდება ჟურნალში საათობრივად.

შეფასება ხდება შემდეგი ფორმულის მიხედვით:

მეცადინეობაზე დასწრების ქულა = 10-(Y*10/(X/3))

X - საკონტაქტო საათების რაოდენობა;

Y- გაცდენილი საათების რაოდენობა;

თუ მსმენელის გაცდენილი საათები აღემატება თანმიმდევრულად 20სთ-ს ან პროგრამით განსაზღვრული სრული საკონტაქტო საათების რაოდენობის მესამედს (40სთ), მსმენელი სკოლის შინაგანაწესის თანახმად, გაირიცხება / ამოირიცხება პროგრამიდან.


 1. 2.პრაქტიკული სამუშაოები - მსმენელს უტარდება სწავლების შედეგად მიღებული უნარების შემოწმება ენის სწავლების ოთხივე კომპონენტის გათვალისწინებით:
 • ⎫კითხვის უნარის შემოწმება - 2-ჯერ (1სთ*2=2სთ).
 • ⎫მოსმენის უნარის შემოწმება - 3-ჯერ (20წთ*3=1სთ).
 • ⎫წერის უნარის შემოწმება - 2-ჯერ (30წთ*2=1სთ).
 • ⎫ლაპარაკის უნარის შემოწმება - 3-ჯერ (1სთ*3=3სთ).

მთლიანად აღნიშნული აქტივობა ფასდება 20 ქულით, მათ შორის თითოეული კომპონენტი ფასდება 5-ქულიანი სისტემით, მიღებული შედეგი მრავლდება 0.4 კოეფიციენტზე.


 1. 3. შუალედური ტესტირება - კურსის განმავლობაში ტარდება 2-ჯერ. თითოეული ფასდება 15 ქულით. ტესტი 50-ქულიანია. შეუსრულებელი დავალება ფასდება 0 ქულით, შესრულებული - კონკრეტული ტესტური დავალებისთვის განსაზღვრული ქულით. ტესტში მიღებული ჯამური ქულა მრავლდება 0.3 კოეფიციენტზე.

შუალედური ტესტირების საპატიო მიზეზით გაცდენის შემთხვევაში მსმენელს უფლება ენიჭება ითხოვოს შუალედურ ტესტირებაზე დაშვება 2 კვირის განმავლობაში.


 1. 4.ფინალური გამოცდა - შედგება ორი ნაწილისაგან: ტესტირება და გასაუბრება.

ტესტირებას ეთმობა 2 ასტრონომიული საათი. ტესტი 80-ქულიანია, მიღებული ქულა მრავლდება 0.25 კოეფიციენტზე.

გასაუბრებაზე - ფასდება 2 ენობრივი კომპეტენცია: კითხვა, ლაპარაკი. მაქსიმალური ქულაა -20. შეფასება ხდება შემდეგნაირად:

კითხვა - მსმენელს ეძლევა დონის შესაბამისი უცხო ტექსტი, რომელსაც ის კითხულობს ხმამაღლა. ფასდება კითხვის ტექნიკა. მაქსიმალური ქულაა - 2;

ლაპარაკი - მსმენელი იღებს ბილეთს, რომელზეც აღნიშნულია სასაუბრო თემა, საუბრობს კონკრეტულ საკითხზე და პასუხობს გამომცდელის/გამომცდელთა მიერ დასმულ კითხვებს. ლაპარაკის უნარი ფასდება მაქსიმუმ 10 ქულით. კითხვისა და ლაპარაკის უნარების შეფასების ჯამური ქულა მრავლდება 1,(6) კოეფიციენტზე.

მინიმალური ზღვარი, რომლის დაძლევაც მოეთხოვება მსმენელს, არის 70 ქულა, იმ პირობით, რომ საბოლოო ტესტირება-გასაუბრების შეფასება არ უნდა იყოს 25 ქულაზე ნაკლები.

ფინალურ გამოცდაზე არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების ან გამოცდაზე ვერ გასვლის შემთხვევაში, მსმენელს, რომლის შუალედური აქტივობებით მიღებული შეფასება 30 ან მეტი ქულაა, ეძლევა უფლება სწავლის დასრულებიდან არაუგვიანეს 2 თვის განმავლობაში ითხოვოს გამოცდაზე დაშვება, რისთვისაც განცხადებით მიმართავს ცენტრის ადმინისტრატორს. ამ უკანასკნელის რეკომენდაციის საფუძველზე მოხდება მსმენელის გამოცდაზე დაშვება დირექტორის ბრძანებით. მსმენელის საბოლოო შეფასებისას გათვალისწინებული იქნება მისი შუალედური შეფასებისა და ფინალური გამოცდის შედეგები.

მსმენელს, რომელმაც წარმატებით დაასრულა სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამა, მიეცემა სერტიფიკატი.

მსმენელს, რომელმაც წარმატებით ვერ დაასრულა სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამა, მიეცემა შესაბამისი ცნობა.მატერიალური და ტექნიკური რესურსი:


თითოეულ მსმენელს საკუთრად გადაეცამა ძირითადი სასწავლო მასალების კრებული და დამატებითი მასალების ქსეროასლები, დამხმარე ლიტერატურა - დროებით სარგებლობაში.

აუდიტორია 10-15 ადგილიანი, მასწავლებლის კომპიუტერიზებული სამუშაო ადგილით, მულტიმედია–პროექტორით (საპროექციო ტელევიზორით) და საწერი დაფით.


ლიტერატურა და სასწავლო მასალები:

 1. 1.ტეტელოშვილი თ.- აღმართი B1 დონე სახელმძღვანელო, იხ. http://geofl.ge/#!/page_saxelmdzvanelo;
 2. 2.ტეტელოშვილი თ.- აღმართი B1 დონე, სამუშაო რვეული, იხ. http://geofl.ge/#!/page_saxelmdzvanelo;
 3. 3.კიღურაძე თ., ქუთათელაძე ე. - აღმართი, A2+ დონე, სახელმძღვანელო, იხ. http://geofl.ge/#!/page_saxelmdzvanelo;
 4. 4.კიღურაძე თ., ქუთათელაძე ე. - აღმართი, A2+ დონე, სამუშაო რვეული, იხ. http://geofl.ge/#!/page_saxelmdzvanelo;
 5. 5.მხითარიანი ზ., ქართულ–სომხური ლექსიკონი – თბილისი, 2005;
 6. 6.მხითარიანი ზ., სომხურ–ქართული ლექსიკონი – თბილისი: საიმედო, 2005;
 7. 7.ქართულ-აზერბაიჯანული ლექსიკონი (ელექტრონული), იხ. http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=index&d=49; http://pita.tsu.ge/public/uploads/media/filologia%2C-azer.pdf
 8. 8.პოსტერი ქართული ენის შესასწავლი (15 პლაკატი) – თბილისი: საიმედო, 2011;
 9. 9.ხუციშვილი ვ., „საკომუნიკაციო ქართული", საგამოცდო-განმავითარებელი ტესტები ეთნიკური უმცირესობებისთვის ქართულ ენაში-თბილისი, 2012;
 10. 10.ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ვიდეოფილმებზე აგებული დამატებითი სასწავლო მასალები ქართული ენის შემსწავლელთათვის _ თბილისი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2013;
 11. 11.სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა - შუალედური შეფასების სავარჯიშოების ნაკრები - მოსმენა;
 12. 12.სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა - შუალედური შეფასების სავარჯიშოების ნაკრები - კითხვა;
 13. 13.სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა - შუალედური შეფასების სავარჯიშოების ნაკრები - წერა;

სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა - შუალედური შეფასების სავარჯიშოების ნაკრები - ლაპარაკი.