B1+დონე (სამოქალაქო განათლება)

მიზნობრივი ჯგუფი/ჯგუფები:

ნებისმიერი დაინტერესებული პირი.


პროგრამაში ჩართვის წინაპირობა:

სახელმწიფო ენის B1 დონის ფლობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი / სკოლის მიერ ორგანიზებულ გამოცდაში (ტესტირება-გასაუბრება) მონაწილეობა და სკოლის მიერ დადგენილი მინიმალური ბარიერის გადალახვა (ტესტირება არანაკლებ 20 ქულა 30-დან, გასაუბრება - არანაკლებ 4 ქულა 5-დან).


სწავლა/სწავლების მიზანი:

მსმენელმა განიმტკიცოს ქართული ენის საფუძვლები, „ენების სწავლის, სწავლების და შეფასების ერთიანი ევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს" მიხედვით, B1 დონეზე და დაეუფლოს სამოქალაქო განათლების მიღებისთვის საჭირო ლექსიკასა და გრამატიკულ კონსტრუქციებს.


მისაღწევი შედეგები:

სწავლების დამთავრების შემდეგ მსმენელი:

 • •დაეუფლება/გაიმდიდრებს სამოქალაქო განათლებისთვის საჭირო ლექსიკას;
 • •გაიგებს და გაიაზრებს თემასთან დაკავშირებით მოსმენილ ინფორმაციას;
 • •ჩაერთვება თემასთან დაკავშირებულ დიალოგებსა და მსჯელობაში;
 • •გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებებს კონკრეტულ თემებთან დაკავშირებით, როგორც წერილობით, ასევე - ზეპირად სათანადო არგუმენტების მოყვანით;
 • •გაიგებს სხვადასხვა სახის საინფორმაციო და ოფიციალური ხასიათის ტექსტებს;
 • •სწორად გამოიყენებს ნასწავლ ენობრივ კონსტრუქციებს, კლიშეებს, ტერმინებს საკითხებზე საუბრისას;
 • •მოამზადებს პრეზენტაციას დაკავშირებულ თემებზე;

სწავლებისა და სწავლის მეთოდები:

სწავლებისას გათვალისწინებულია ყველა იმ აპრობირებული მეთოდისა და მიდგომის გამოყენება, რაც იძლევა ეფექტურ შედეგს ენობრივი კომპეტენციების ამაღლების თვალსაზრისით. ლექციები ტარდება თვალსაჩინოებებისა (სქემები და სხვა გრაფიკული ორგანიზატორები, ბანერები) და თანამედროვე ტექნიკური საშუალებების (აუდიომაგნიტოფონი, კომპიუტერი, პროექტორი) გამოყენებით. აქტიურად ვიყენებთ შემდეგ მეთოდებსა და სტრატეგიებს:

 • •ლექცია და დემონსტრირება
 • •შემთხვევის შესწავლა
 • •ვერბალური/არავერბალური;
 • •წიგნზე მუშაობა; ტექსტზე მუშაობა კითხვის სხვადასხვა სტრატეგიით
 • •კითხვა-პასუხი;
 • •მასალის ვიზუალიზება;
 • •პრეზენტაცია ვერბალური განმარტებებით;
 • •დაბალანსებული სწავლება;
 • •ევრისტიკული მეთოდი;
 • •როლური და სიტუაციური თამაშები;
 • •აუდიო და ვიდეო მასალის განხილვა;
 • •წერითი / დამოუკიდებელი სამუშაოები;
 • •ლექსიკონზე მუშაობა;
 • •თანამშრომლობითი სწავლება;
 • •წყვილებში და ჯგუფურად მუშაობა;
 • •დისკუსია.
 • •ინფორმაციის დამუშავება გრაფიკული ორგანიზატორების გამოყენებით

მსმენელის რაოდენობა ერთ აკადემიურ ჯგუფში:

არანაკლებ 8-სა და არაუმეტეს 15 ადამიანისა.


პროგრამის მოცულობა და დროში განაწილება:

სწავლა შეიძლება განხორციელდეს შემდეგი სქემების მიხედვით:

 • ⎫20 კვირა - კვირაში 6სთ-იანი დატვირთვით;
 • ⎫15 კვირა - კვირაში 8სთ-იანი დატვირთვით;
 • ⎫12 კვირა - კვირაში 10სთ-იანი დატვირთვით.
 • ⎫20 სამუშაო დღე (ინტენსიური კურსი) - დღეში 6სთ-იანი დატვირთვით.

სასწავლო კურსის სრული მოცულობა არის 200 სთ, რაც შეესაბამება 8 კრედიტს* .

მათ შორის:

საკონტაქტო საათების რაოდენობა შეადგენს 120 ასტრონომიულ საათს:

 • ⎫აუდიტორიული მეცადინეობები - 109 სთ;
 • ⎫შუალედური შეფასებები ( 2 - შუალედური ტესტირება, 10 - პრაქტიკული მუშაობა, რომლებითაც მოწმდება სწავლის შედეგად მიღებული ენობრივი უნარები 4 კომპეტენციაში) - 9 სთ;
 • ⎫ტესტირების შედეგების ანალიზი - 2 სთ;

ფინალური გამოცდა (ტესტირება და გასაუბრება) - 3 სთ.

მსმენელთა დამოუკიდებელ მუშაობას (საშინაო დავალებების შესრულებას) უნდა დაეთმოს 77 საათი.

* - 1 კრედიტი = 25 სთ და მოიცავს:

 • ⎫აუდიტორიულ მეცადინეობებს;
 • ⎫მსმენელის დამოუკიდებელ მუშაობას;
 • ⎫ტესტირებისა და გამოცდისათვის მომზადებასა და მათ ჩაბარებას.

თემატური გეგმა - იხ. დანართი 1


მსმენელთა შეფასების სისტემა

ფასდება:

 1. 1.მეცადინეობებზე დასწრება;
 2. 2.სწავლის პროცესში მიღებული უნარები შესაბამისი პრაქტიკული სამუშაოების მიხედვით;
 3. 3.შუალედური ტესტირება;
 4. 4.ფინალური გამოცდა.

შეფასება 100-ქულიანია: 10ქ - მეცადინეობებზე დასწრება, 25ქ – სწავლის პროცესში მიღებული უნარების შეფასება პრაქტიკული სამუშაოების მიხედვით, 25ქ – შუალედური ტესტირება და 40ქ – საბოლოო გამოცდა (ტესტირება – 20ქ, გასაუბრება – 20ქ).

 1. 1.დასწრების აღრიცხვა ხდება ჟურნალში საათობრივად.

შეფასება ხდება შემდეგი ფორმულის მიხედვით:

მეცადინეობაზე დასწრების ქულა = 10-(Y*10/(X/3))

X - საკონტაქტო საათების რაოდენობა;

Y- გაცდენილი საათების რაოდენობა;

თუ მსმენელის გაცდენილი საათები აღემატება თანმიმდევრულად 20სთ-ს ან პროგრამით განსაზღვრული სრული საკონტაქტო საათების რაოდენობის მესამედს (40სთ), მსმენელი სკოლის შინაგანაწესის თანახმად, გაირიცხება / ამოირიცხება პროგრამიდან.

 1. 2.პრაქტიკული სამუშაოები - მსმენელს უტარდება სწავლების შედეგად მიღებული უნარების შემოწმება ენის სწავლების ოთხივე კომპონენტის გათვალისწინებით:
 • ⎫კითხვის უნარის შემოწმება - 2-ჯერ (1სთ*2=2სთ).
 • ⎫მოსმენის უნარის შემოწმება - 3-ჯერ (20წთ*3=1სთ).
 • ⎫წერის უნარის შემოწმება - 2-ჯერ (30წთ*2=1სთ).
 • ⎫ლაპარაკის უნარის შემოწმება - 3-ჯერ (1სთ*3=3სთ).

მთლიანად აღნიშნული აქტივობა ფასდება 20 ქულით, მათ შორის თითოეული კომპონენტი ფასდება 5-ქულიანი სისტემით, მიღებული შედეგი მრავლდება 0.4 კოეფიციენტზე.

 1. 3. შუალედური ტესტირება - კურსის განმავლობაში ტარდება 2-ჯერ. თითოეული ფასდება 15 ქულით. ტესტი 50-ქულიანია. შეუსრულებელი დავალება ფასდება 0 ქულით, შესრულებული - კონკრეტული ტესტური დავალებისთვის განსაზღვრული ქულით. ტესტში მიღებული ჯამური ქულა მრავლდება 0.3 კოეფიციენტზე.

შუალედური ტესტირების საპატიო მიზეზით გაცდენის შემთხვევაში მსმენელს უფლება ენიჭება ითხოვოს შუალედურ ტესტირებაზე დაშვება 2 კვირის განმავლობაში.


 1. 4.ფინალური გამოცდა - შედგება ორი ნაწილისაგან: ტესტირება და გასაუბრება.

ტესტირებას ეთმობა 2 ასტრონომიული საათი. ტესტი 80-ქულიანია, მიღებული ქულა მრავლდება 0.25 კოეფიციენტზე.

გასაუბრებაზე - ფასდება ლაპარაკის უნარი. მაქსიმალური ქულაა -20. შეფასება ხდება შემდეგნაირად: მსმენელი იღებს ბილეთს, რომელზეც აღნიშნულია სასაუბრო თემა, საუბრობს კონკრეტულ საკითხზე და პასუხობს გამომცდელის/გამომცდელთა მიერ დასმულ კითხვებს. ლაპარაკის უნარი ფასდება მაქსიმუმ 10 ქულით და მიღებული შედეგი მრავლდება 2 კოეფიციენტზე.

მინიმალური ზღვარი, რომლის დაძლევაც მოეთხოვება მსმენელს, არის 70 ქულა, იმ პირობით, რომ საბოლოო ტესტირება-გასაუბრების შეფასება არ უნდა იყოს 25 ქულაზე ნაკლები.

ფინალურ გამოცდაზე არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების ან გამოცდაზე ვერ გასვლის შემთხვევაში, მსმენელს, რომლის შუალედური აქტივობებით მიღებული შეფასება 30 ან მეტი ქულაა, ეძლევა უფლება სწავლის დასრულებიდან არაუგვიანეს 2 თვის განმავლობაში ითხოვოს გამოცდაზე დაშვება, რისთვისაც განცხადებით მიმართავს ცენტრის ადმინისტრატორს. ამ უკანასკნელის რეკომენდაციის საფუძველზე მოხდება მსმენელის გამოცდაზე დაშვება დირექტორის ბრძანებით. მსმენელის საბოლოო შეფასებისას გათვალისწინებული იქნება მისი შუალედური შეფასებისა და ფინალური გამოცდის შედეგები.


მსმენელს, რომელმაც წარმატებით დაასრულა სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამა, მიეცემა სერტიფიკატი.

მსმენელს, რომელმაც წარმატებით ვერ დაასრულა სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამა, მიეცემა შესაბამისი ცნობა.


მატერიალური და ტექნიკური რესურსი:

თითოეულ მსმენელს საკუთრად გადაეცამა ძირითადი სასწავლო მასალების კრებული და დამატებითი მასალების ქსეროასლები, დამხმარე ლიტერატურა - დროებით სარგებლობაში.

აუდიტორია 10-15 ადგილიანი, მასწავლებლის კომპიუტერიზებული სამუშაო ადგილით, მულტიმედია–პროექტორით (საპროექციო ტელევიზორით) და საწერი დაფით.


ლიტერატურა და სასწავლო მასალები:

ძირითადი:

 1. 1.შავთვალაძე ნ. - ფინანსები და შესყიდვები, B1+ დონე, სახელმძღვანელო
 2. 2.შავთვალაძე ნ. - ფინანსები და შესყიდვები, B1+ დონე, სამუშაო რვეული

დამატებითი :

 1. 1.ტეტელოშვილი თ.- აღმართი, B1 დონე, სახელმძღვანელო, იხ. http://geofl.ge/#!/page_saxelmdzvanelo;
 2. 2.ტეტელოშვილი თ.- აღმართი, B1 დონე, სამუშაო რვეული, იხ. http://geofl.ge/#!/page_saxelmdzvanelo;
 3. 3.კიღურაძე თ., ქუთათელაძე ე. - აღმართი, A2+ დონე, სახელმძღვანელო, იხ. http://geofl.ge/#!/page_saxelmdzvanelo;
 4. 4.კიღურაძე თ., ქუთათელაძე ე. - აღმართი, A2+ დონე, სამუშაო რვეული, იხ. http://geofl.ge/#!/page_saxelmdzvanelo;
 5. 5.მხითარიანი ზ. - ქართულ–სომხური ლექსიკონი, თბილისი, 2005;
 6. 6.მხითარიანი ზ. - სომხურ–ქართული ლექსიკონი, თბილისი: საიმედო, 2005;

ქართულ-აზერბაიჯანული ლექსიკონი (ელექტრონული), იხ. http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=index&d=49; http://pita.tsu.ge/public/uploads/media/filologia%2C-azer.pdf