საჯარო ორგანიზაციების მართვა

საჯარო ორგანიზაციების მართვის კურსი არის პროფესიული სასწავლო პროგრამა, რომელიც გამიზნულია საჯარო სექტორში ორგანიზაციული მენეჯმენტის განხორციელებაზე და მასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო საქმიანობის სწორად და ეფექტურად წარმართვაზე.

კურსი დაეხმარება მსმენელს უკეთ გაეცნოს და შეისწავლოს მართვის თეორიისა და პრაქტიკის საფუძვლები, საჯარო მმართველობის ძირითადი პრინციპები და შედეგზე ორიენტირებული მართვის თანამედროვე მეთოდოლოგია, აგრეთვე ჩამოუყალიბდეს და განუვითარდეს მენეჯერისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები, მათ შორის სტრატეგიული აზროვნების უნარი. მოახერხოს ორგანიზაციის ეფექტურად მართვა და განვითარება, აღიჭურვოს იმ აუცილებელი ინსტრუმენტებით, რომელიც უზრუნველყოფს მენეჯერის მაღალ ეფექტურობასა და წარმატებას, ზუსტად განსაზღვროს თავისი ადგილი და ფუნქცია საჯარო დაწესებულება/სამსახურში და ზუსტად განსაზღვროს მისდამი დაქვემდებარებული პირების ფუნქცია და უფლება-მოვალეობები.

სასწავლო კურსის მსვლელობისას მოხდება ამ დარგში არსებული საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება, თანამედროვე და ინოვაციური მეთოდებისა და მიდგომების გაცნობა და მსმენელთა საჭიროებებზე მორგებული პრაქტიკული სამუშაოების შესრულება-განხილვა, რაც დაეხმარება მათ მიიღონ სწორი გადაწყვეტილებები მათ წინაშე დასმული მნიშვნელოვანი ამოცანების გადასაჭრელად. საჯარო ორგანიზაციების მართვის კურსი განკუთვნილია როგორც საჯარო სექტორში დასაქმებული საშუალო რგოლის მენეჯერებისათვის, ასევე დამწყები სპეციალისტებისთვის, რომლებსაც არა აქვთ პრაქტიკული გამოცდილება და გეგმავენ წარმატებული კარიერის შექმნას ორგანიზაციულ მართვაში.

სასაწავლო კურსების ჩამონათვალი:

 • საჯარო/მუნიციპალური მომსახურების მართვა - 28 საათი
 • საჯარო ფინანსების მართვა - 10 საათი
 • სტრატეგიული აზროვნება და ხედვა - 10 საათი
 • სახელმწიფო შესყიდვები - 10 საათი
 • სამოქალაქო განათლება და ეთიკის საფუძვლები - 8 საათი

პროგრამის ხანგრძლივობა:

სასწავლო პროგრამის ხანგრძლივობაა 14 დღე.

ცოდნა/უნარები, რომლებსაც მსმენელები შეიძენენ კურსის დასრულების შემდეგ:

 • საჯარო სამსახურის არსი, მისი ფუნქცია და მნიშვნელობა სახელმწიფოსა და საზოგადოებისთვის;
 • საჯარო მოსამსახურეთა სამსახურებრივი უფლებები და მოვალეობები;
 • სამუშაოს, სამუშაო დროის დაგეგმვა და ეფექტურად მართვა;
 • ფინანსური და ადამიანური რესურსების მართვა, კონტროლი;
 • შედეგებზე ორიენტირებული მართვა;
 • ფუნქცია-მოვალეობების სწორად გადანაწილება;
 • სწორი გადაწყვეტილებების მიღება;
 • საჯარო ფინანსების თეორიისა და პრაქტიკის ძირითადი საკითხების დაუფლება; • ორგანიზაციის განვითარების სამოქმედო გეგმის შედგენა, აღსრულება და მონიტორინგი;
 • საქმიან ურთიერთობათა ეთიკა, სამსახურებრივი კონფლიქტების პრევენცია და მართვა. 

ჩარიცხვის პირობა:

 • სახელმწიფო ენის ცოდნა-დადასტურებული სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის B1 დონის სერტიფიკატით, ან სახელმწიფო ენის ცოდნის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტით, ან სკოლის მიერ ჩატარებული სახელმწიფო ენის ცოდნის განმსაზღვრელი გამოცდის წარმატებით გავლა (ეროვნული უმცირესობებისათვის);

დარგობრივ კურსზე დასარეგისტრირებლად გადადით მითითებულ ბმულზე:

http://www.zspa.ge/registration

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: ქ. ქუთაისი ნიკეას N13 (4600)

ტელ: (431)232600

ელექტრონული ფოსტა: zspa@zspa.ge