ფინანსების მართვა და შიდა აუდიტი საჯარო სექტორში

კურსი დაეხმარება მსმენელს დაეუფლოს საჯარო ფინანსების ძირითად საკითხებს: ბიუჯეტის შედგენა-შესრულების ტექნიკა და ორგანიზება; არასაკმარისი ფულადი რესურსების მობილიზაცია, დროისა და გაურკვევლობის პირობებში მისი განაწილება; ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირების ღონისძიებების შემუშავება და ფინანსური სისტემის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები. პროგრამის ფარგლებში მსმენელები ასევე შეისწავლიან: ბუღალტრული აღრიცხვის წესებს; ფინანსური ანგარიშების არსს; კომპონენტებს და ელემენტებს; აუდიტის ჩატარებისა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას.

სასწავლო კურსის მსვლელობისას მოხდება ამ დარგში არსებული საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება, თანამედროვე ინოვაციური მეთოდებისა და მიდგომების გაცნობა , მსმენელთა საჭიროებებზე მორგებული პრაქტიკული სამუშაოების შესრულება-განხილვა, რაც დაეხმარება მათ მიღონ სწორი გადაწყვეტილებები მნიშვნელოვანი საკითხების გადაჭრისას.

საჯარო ფინანსების მართვის კურსი განკუთვნილია როგორც საჯარო სექტორში და სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში მყოფი სსიპ-ებსა და აიპ-ებში დასაქმებულ იმ პირთათვის, რომლებიც ჩართულნი არიან სხვადასხვა სახის ფინანსური ოპერირების პროცესში და აქვთ სურვილი გაიღრმავონ ცოდნა, ასევე დამწყები სპეციალისტებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ პრაქტიკული გამოცდილება და გეგმავენ წარმატებული კარიერის შექმნას.

სასწავლო კურსების ჩამონათვალი:

 • ფინანსების მართვა შიდ აუდიტი საჯარო სექტორში - 24 საათი
 • პროგრამული ბიუჯეტი - 20 საათი
 • საბუღალტრო აღრიცხვა - 10 საათი
 • შიდა აუდიტი - 12 საათი
 • სამოქალაქო განათლება და თიკის საფუძვლები - 8 საათი

პროგრამის ხანგრძლივობა:

სასწავლო პროგრამის ხანგრძლივობაა 14 დღე.

ცოდნა/უნარები, რომლებსაც მსმენელები შეიძენენ კურსის დასრულების შემდეგ :

 • ბიუჯეტის დაგეგმვა-შედგენა;
 • დასახარჯი თანხების სწორი გადანაწილება;
 • ბალანსის შედგენა;
 • ხელფასის დარიცხვა;
 • მოგება-ზარალის ანგარიშგება;
 • საბალანსო ანგარიშგება;
 • აუდიტორული დოკუმენტების სწორად წაკითხვა;
 • აუდიტის პროცესის სწორი და ეტაპობრივი დაგეგმვა;
 • აუდიტის ჩატარება;
 • აუდიტორული დოკომენტაციის მომზადება;
 • აუდიტორული დასკვნის დადება. 

ჩარიცხვის პირობა:

 • სახელმწიფო ენის ცოდნა-დადასტურებული სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის B1 დონის სერტიფიკატით, ან სახელმწიფო ენის ცოდნის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტით, ან სკოლის მიერ ჩატარებული სახელმწიფო ენის ცოდნის განმსაზღვრელი გამოცდის წარმატებით გავლა (ეროვნული უმცირესობებისათვის);

დარგობრივ კურსზე დასარეგისტრირებლად გადადით მითითებულ ბმულზე:

http://www.zspa.ge/registration

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: ქ. ქუთაისი ნიკეას 13 (4600)

ტელ: (431)232600

ელექტრონული ფოსტა: zspa@zspa.ge