ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობა

კურსი განკუთვნილია იმ პირთათვის, ვინც უშუალოდ არის ჩართული ან ხელმძღვანელობს ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკურ ზედამხედველობას. კურსის განმავლობაში მსმენელები გაეცნობიან გზების, ხიდების, ადმინისტრაციული შენობების, წყალგაყვანილობებისა და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკურ ზედამხედველობის უზრუნველყოფისათვის საჭირო კანონმდებლობას, რეგულაციებს და არსებულ პრაქტიკას, რაც მოიცავს სამშენებლო ნორმებს, პროცესის ორგანიზებას, ტექნიკური დავალებების ცვლილების განხორციელების პირობებს და სხვა.

კურსის მიზანია ადგილობრივ თვითმმართველობებსა და საჯარო სტრუქტურებში, ადგილობრივი ზედამხედველობის სამსახურების თანამშრომელთა პროფესიული განვითარება, კვალიფიკაციის ამაღლება, და პრაქტიკული უნარების გაუმჯობესება ტექნიკური ზედამხედველობის კუთხით.

სწავლების მიზანია მიაწოდოს მსმენელს მოკლევადიანი, მაღალი ხარისხის კურსი, რომელიც საშუალებას მისცემს მონაწილეებს მიიღონ არა მხოლოდ თეორიული ცოდნა, არამედ ჯგუფური სამუშაოებისა და სავარჯიშოების საშუალებით, ასევე ობიექტებზე გასვლითა და პრაქტიკული მაგალითების მიღებით, განავითაროონ თავიანთი პრაქტიკულ უნარ- ჩვევები.

სასწავლო კურსების ჩამონათვალი:

  • სამოქალაქო მშენებლობა(ადმინისტრაციული შენობები, საბავშვო ბაღები და სხვა), ნორმები და ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელება - 24 საათი;
  • გზების მშენებლობისა და კეთილმოწყობის ტექნიკური ზედამხედველობა - 20 საათი;
  • სასმელი წყლის მაგისტრალების მშენებლობა და მათი ტექნიკური ზედამხედველობა - 14 საათი;
  • სამოქალაქო განათლება და ეთიკის საფუძვლები - 8 საათი.

კურსის ხანგრძლივობა:

სასწავლო კურსის ხანგრძლივობაა 14 დღე.

ცოდნა/უნარები, რომლებსაც მსმენელები შეიძენენ კურსის დასრულების შემდეგ:

  • სამშენებლო ნორმები;
  • პროცესის დაგეგმვა-ორგანიზება;
  • ტექნიკური დავალებების ცვლილებების განხორციელების პირობები.

ჩარიცხვის პირობა:

  • სახელმწიფო ენის ცოდნა-დადასტურებული სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის B1 დონის სერტიფიკატით, ან სახელმწიფო ენის ცოდნის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტით, ან სკოლის მიერ ჩატარებული სახელმწიფო ენის ცოდნის განმსაზღვრელი გამოცდის წარმატებით გავლა (ეროვნული უმცირესობებისათვის);

დარგობრივ კურსზე დასარეგისტრირებლად გადადით მითითებულ ბმულზე:

http://www.zspa.ge/registration

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი : ქ. ქუთაისი ნიკეას N13 (4600)

ტელ: (431)232600

ელექტრონული ფოსტა: zspa@zspa.ge