პიარის საფუძვლები

ტრენინგ კურსი: პიარის საფუძვლები

კურსის შესახებ:

სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა გთავაზობთ მოკლევადიან (18 საათი) ტრენინგ კურსს პიარის საფუძვლებში. კურსი განკუთვნილია საზოგადოებრივ ურთიერთობათა კოორდინაციის სპეციალობის, საჯარო, კერძო და სამოქალაქო სექტორში მომუშავე პირებისათვის. ასევე კურსის გავლა შეუძლიათ სხვა დაინტერესებულ პირებსაც, რომელთა ინტერესის სფეროს წარმოადგენს პიარკომუნიკაციები. კურსი დაეხმარება როგორც დამწყებ, ასევე გამოცდილ მენეჯერებს/სპეციალისტებს.

კურსის მიზანია შეასწავლოს მსმენელებს საზოგადოებასთან ურთიერთობის ბაზისური ელემენების გამოყენება, როგორებიც არის: კვლევა, კომუნიკაცია, მოქმედება და შეფასება, კურსის განმავლობაში სტუდენტები შეისწავლიან და გამოიმუშავებენ პიარ - საკომუნიკაციო აქტივობების, სტრატეგიული გეგმისა და დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაციის ჩამოყალიბების უნარებს, კურსი ორიენტირებულია მსმენელებს გამოუმუშაოს დამოუკიდებლად მუშაობის უნარ-ჩვევა, რათა მათ შეძლონ საზოგადოებასთან ურთიერთობის დოკუმენტების და სტრატეგიის შექმნა.საჯარო დაწესებულებაში ადამიანური რესურსების მართვის პრაქტიკული გამოცდილების გაზიარება.

კურსი ინტერაქტიურია და მოითხოვს მონაწილეების მაქსიმალურ ჩართულობას.

ტრენინგ კურსის თემატიკა:

  • საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიზანი და არსი;
  • როგორ ხდება საკითხის იდენტიფიცირება საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროში;
  • რა არის პიარ კამპანია, პიარ კამპანიების დაგეგმვა და მართვა;
  • საზოგადოებასთან ურთიერთობის საქმიანობის დაგეგმვა, გეგმის ელემენტები;
  • საზოგადოებასთან ურთიერთობის დოკუმენტების შედგენა და საკომუნიკაციო არხების განსაზღვრა და მართვა.


ტრენერი/ები:

ელდარ პირმისაშვილი


ტექნიკური აღწერილობა:

სწავლის ხანგრძლივობა: 3 დღე; ტრენინგები ჩატარდება კვირაში სამჯერ.

კურსის მოცულობა: 18 საათი

სწავლების ენა: ქართული


სწავლის საფასური:

პაკეტი 1-50 ლარი-(მოიცავს მხოლოდ სწავლების პროცესს);

პაკეტი 2-80ლარი-(მოიცავს სწავლების პროცესს, სამჯერად კვებას, საერთო საცხოვრებლით სარგებლობას);

ზემოაღნიშნული მომსახურების გაწევა განხორციელდება მხარეებს შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე.

თანხა უნდა ჩაირიცხოს ქვემოთ მითითებულ საბანკო რეკვიზიტებზე:

საბანკო კოდი-TRESGE22

მიმღების დასახელება-სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

ანგარიშსწორების ანგარიში-7 0769 7119

გადახდისას დანიშნულებაში მიუთითეთ: სწავლის საფასური.


სწავლის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს გადაეცემათ სერტიფიკატი

კურსზე ჩარიცხვის პროცედურა:


ტრენინგ კურსში მონაწილეობით დაინტერესებულმა პირმა/ებმა რეგისტრაცია უნდა გაიარონ შემდეგ მისამართზე http://www.zspa.ge/registration

საკონტაქტო პირი: ირინე გეგუჩაძე; i.geguchadze@zspa.ge; 599 21 39 43;