პროგრამული ბიუჯეტი

ტრენინგ კურსი: პროგრამული ბიუჯეტი

კურსის შესახებ:

სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა გთავაზობთ მოკლევადიან (18 საათი) ტრენინგ კურსს პროგრამული ბიუჯეტში.

კურსი მიზნად ისახავს საჯარო მოხელეებისათვის, ასევე სხვა დაინტერესებულ პირთათვის პროგრამული ბიუჯეტის ძირითადი არსის, თეორიულ-სამართლებრივი ბაზის და მასთან დაკავშირებული პრაქტიკული ასპექტების გაცნობას. მიმოიხილავს საქართველოში პროგრამულ ბიუჯეტზე გადასვლის ეტაპებს, საერთაშორისო გამოცდილებას, ბიუჯეტის პროგრამული ფორმატით დაგეგმვასთან დაკავშირებულ საკითხებს, პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიას და ამ კუთხით ბიუჯეტის დაგეგმვასთან, შესრულებასა და ანგარიშგებასთან დაკავშირებულ ასპექტებს.

კურსი ინტერაქტიურია და მოითხოვს მონაწილეების მაქსიმალურ ჩართულობას.

ტრენინგ კურსის თემატიკა

  • საჯარო ფინანსების რეფორმა საქართველოში- მოკლე მიმოხილვა; პროგრამული ბიუჯეტის არსი და საერთაშორისო გამოცდილება; მისი დანერგვის წინაპირობა;
  • პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგია; საშუალოვადიანი გეგმები, პრიორიტეტები, აღწერა და მიზნები;
  • ქვეპროგრამის ტიპები და მახასიათებლები, აღწერა, მიზნები;
  • შიდა პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადება;
  • პროგრამული ბიუჯეტის კლასიფიკაცია; პროგრამის შუალედური და საბოლოო შედეგები;
  • პროგრამის და ქვეპროგრამის შესრულების შეფასების ინდიკატორები;
  • პროგრამის განაცხადის ფორმა;
  • ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა;
  • პროგრამული ბიუჯეტის შედგენა;
  • პროგრამული ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშგება და წლიური შეფასება;


ტრენენრი/ები:

ბიძინა ძოძუაშვილი


ტექნიკური აღწერილობა:

სწავლის ხანგრძლივობა: 3 დღე; ტრენინგები ჩატარდება კვირაში სამჯერ.

კურსის მოცულობა: 18 საათი

სწავლების ენა: ქართული

სწავლის საფასური:

პაკეტი 1-50 ლარი-(მოიცავს მხოლოდ სწავლების პროცესს);

პაკეტი 2-80 ლარი-(მოიცავს სწავლების პროცესს, სამჯერად კვებას, საერთო საცხოვრებლით სარგებლობას);

ზემოაღნიშნული მომსახურების გაწევა განხორციელდება მხარეებს შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე.

თანხა უნდა ჩაირიცხოს ქვემოთ მითითებულ საბანკო რეკვიზიტებზე:

საბანკო კოდი-TRESGE22

მიმღების დასახელება-სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

ანგარიშსწორების ანგარიში-7 0769 7119

გადახდისას დანიშნულებაში მიუთითეთ: სწავლის საფასური.


სწავლის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს გადაეცემათ სერტიფიკატი

კურსზე ჩარიცხვის პროცედურა:


ტრენინგ კურსში მონაწილეობით დაინტერესებულმა პირმა/ებმა რეგისტრაცია უნდა გაიარონ შემდეგ მისამართზე http://www.zspa.ge/registration

საკონტაქტო პირი: ირინე გეგუჩაძე; i.geguchadze@zspa.ge; 599 21 39 43;