სამოქალაქო მშენებლობა, ნორმები და ტექნიკური ზედამხედველობის განხორცილება

ტრენინგ კურსი: სამოქალაქო მშენებლობა, ნორმები და ტექნიკური ზედამხედველობის განხორცილება

კურსის შესახებ:

სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა გთავაზობთ მოკლევადიან (24 საათი) ტრენინგ კურსს სამოქალაქო მშენებლობა, ნორმები და ტექნიკური ზედამხედველობის განხორცილებაში. კურსი განკუთვნილია იმ პირთათვის, რომლებსაც სურთ გაიღრმავონ ცოდნა და გამოცდილება სამოქალაქო მშენებლობასთან დაკავშირებულ საკითხებში და დაინტერესებულები არიან ეფექტურად და წარმატებით განახორციელონ ამ სფეროსთან დაკავშირებული საქმიანობა. კურსი დაეხმარება ამ დარგის, როგორც დამწყებ, ასევე გამოცდილ სპეციალისტებს.

კურსის ადგილობრივ თვითმმართველობებსა და საჯარო სტრუქტურებში, ადგილობრივი ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურების თანამშრომელთა პროფესიული განვითარება, კვალიფიკაციის ამაღლება, და პრაქტიკული უნარების გაუმჯობესება ტექნიკური ზედამხედველობის კუთხით.

სწავლების მიზანია მიაწოდოს მსმენელს მოკლევადიანი, მაღალი ხარისხის კურსი, რომელიც საშუალებას მისცემს მონაწილეებს მიიღონ არა მხოლოდ თეორიული ცოდნა, არამედ ჯგუფური სამუშაოებისა და სავარჯიშოების საშუალებით, ასევე ობიექტებზე გასვლითა და პრაქტიკული მაგალითების მიღებით, განავითაროონ თავიანთი პრაქტიკულ უნარ- ჩვევები.

კურსი ინტერაქტიურია და მოითხოვს მონაწილეების მაქსიმალურ ჩართულობას.

ტრენინგ კურსის თემატიკა:

  • საჯარო მშენებლობის ზედამხედველობის სამსახურის გარდაუვალი აუცილებლობა; ტექნიკური ზედამხედველისათვის აუცილებელი ცოდნა და უნარჩვევები;
  • შესრულებული და შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების დადგენისა და დეფექტური აქტის მომზადების ძირითადი მეთოდები;
  • შესრულებული სამუშაოების ფორმა №2-ის, ფორმა №3-ის გარჩევა, საამშენებლო აქტის ტიპები და კონტროლის მექანიზმები;
  • პროექტში ცვლილებების შეტანის სამართლებრივი პრინცები.
  • სამშენებლო ტექნოლოგიების, სამუშაოთა მოცულობების და ხარისხის, პროექტთან და მოქმედ ნორმატიულ-ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან, შესაბამისობის კონტროლი.
  • შესრულებული სამუშაოების აღრიცხვა/კონტროლის მექანიზმები.
  • სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების პრევენცია, გამოუვალ სიტუაციებში საჯარიმო სანქციების სამართლებრივი ფორმები.


ტრენერი/ები:

ვახტანგ ბაბუციძე;

დიმიტრი ჩარგეიშვილი.


ტექნიკური აღწერილობა:

სწავლის ხანგრძლივობა: 4 დღე; ტრენინგები ჩატარდება კვირაში ოთხჯერ.

კურსის მოცულობა: 24 საათი

სწავლების ენა: ქართული


სწავლის საფასური:

პაკეტი 1-50 ლარი-(მოიცავს მხოლოდ სწავლების პროცესს);

პაკეტი 2-80ლარი-(მოიცავს სწავლების პროცესს, სამჯერად კვებას, საერთო საცხოვრებლით სარგებლობას);

ზემოაღნიშნული მომსახურების გაწევა განხორციელდება მხარეებს შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე.

თანხა უნდა ჩაირიცხოს ქვემოთ მითითებულ საბანკო რეკვიზიტებზე:

საბანკო კოდი-TRESGE22

მიმღების დასახელება-სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

ანგარიშსწორების ანგარიში-7 0769 7119

გადახდისას დანიშნულებაში მიუთითეთ: სწავლის საფასური.


სწავლის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს გადაეცემათ სერტიფიკატი

კურსზე ჩარიცხვის პროცედურა:


ტრენინგ კურსში მონაწილეობით დაინტერესებულმა პირმა/ებმა რეგისტრაცია უნდა გაიარონ შემდეგ მისამართზე http://www.zspa.ge/registration

საკონტაქტო პირი: ირინე გეგუჩაძე; i.geguchadze@zspa.ge; 599 21 39 43;