საჯარო/მუნიციპალური მომსახურების მართვა

ტრენინგ კურსი: საჯარო/მუნიციპალური მომსახურების მართვა

კურსის შესახებ:

სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა გთავაზობთ მოკლევადიან (24 საათი) ტრენინგ კურსს საჯარო/მუნიციპალური მომსახურების მართვაში.

კურსი განკუთვნილია იმ პირებისთვის, რომლებიც დაინტერესებულები არიან ორგანიზაციის მართვისა და მომსახურების საკითხებით.

კურსის მიზანია მსმენელს გააცნოს საჯარო მმართველობის ძირითადი პრინციპები და შედეგზე ორიერტირებული მართვის თანამედროვე მეთოდოლოგია;

გაუღრმავოს ცოდნა საჯარო ორგანიზაციების ეფექტიანი და ეფექტური მართვის და გასაწევი მომსახურებების მუდმივი გაუმჯობესების მიმართულებებით;

აღჭურვოს მსმენელები, საჯარო მოხელეები, იმ პრაქტიკული უნარ-ჩვევებით და ცოდნით, რაც აუცილებელია თანამედროვე გამოწვევებთან გამკლავებისთვის.

კურსი ინტერაქტიურია და მოითხოვს მონაწილეების მაქსიმალურ ჩართულობას.

ტრენინგ კურსის თემატიკა:


 • საჯარო მმართველობის საერთაშორისო პრაქტიკა: ახალი საჯარო მენეჯმენტი (NPV); დეცენტრალიზაციის არსი და „სუბსიდიარობის" უნივერსალური პრინციპი.
 • საქართველოს გამოცდილება: საჯარო/მუნიციპალური სერვისების მიწოდება და არსებული გამოწვევები.
 • საჯარო სამსახურის რეფორმა: მოკლე ისტორიული კონტექსტი; საქართველოს ერთიანი საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბებისა და ფუნქციონირების სამართლებრივი საფუძვლები.
 • საჯარო სექტორის ლიდერის მთავარი კომპეტენციები; ლიდერის როლი ინოვაციებისა და ცვლილებების გაძლიერებაში.
 • შედეგებზე ორიენტირებული მართვის (RBM) კონცეფცია: ძირითადი ცნებები და პრინციპები, შედეგების ჯაჭვი.
 • შედეგებზე ორიენტირებული მართვა (RBM): პრობლემების ხის ანალიზი და მიზნების ხის ანალიზი.
 • შედეგებზე ორიენტირებული მართვა (RBM): პროექტის განხორციელების ციკლი და ლოგიკური ჩარჩოს მიდგომა
 • შედეგებზე ორიენტირებული მართვა (RBM): ლოგიკური ჩარჩოს ჩარჩოს მატრიცის ძირითადი ელემენტები, შესრულებული სამუშაოს გაზომვისა და შეფასების ინსტრუმენტები და მათი ინდიკატორები
 • ინფორმაციის შეგროვების საშუალებები;
 • მომსახურების გაუმჯობესების სამოქმედო გეგმის (SIAP) შემუშავება, მიღება და განხორციელება
 • სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი, შეფასება და ანგარიშგების წარდგენა.
 • საჯარო საინვესტიციო პროექტების შეფასების ეკონომიკური ასპექტები


ტრენერი/ები:

ელგუჯა დეისაძე

ტექნიკურიაღწერილობა:

სწავლის ხანგრძლივობა: 4 დღე; ტრენინგები ჩატარდება კვირაში ოთხჯერ

კურსისმოცულობა: 24 საათი

სწავლების ენა:ქართული

სწავლისსაფასური:

პაკეტი 1-50 ლარი-(მოიცავს მხოლოდ სწავლების პროცესს);

პაკეტი 2-80 ლარი-(მოიცავს სწავლების პროცესს, სამჯერად კვებას, საერთო საცხოვრებლით სარგებლობას);

ზემოაღნიშნული მომსახურების გაწევა განხორციელდება მხარეებს შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე.

თანხა უნდა ჩაირიცხოს ქვემოთ მითითებულ საბანკო რეკვიზიტებზე:

საბანკო კოდი-TRESGE22

მიმღების დასახელება-სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

ანგარიშსწორების ანგარიში-7 0769 7119

გადახდისას დანიშნულებაში მიუთითეთ: სწავლის საფასური.


სწავლის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს გადაეცემათ სერტიფიკატი

კურსზე ჩარიცხვის როცედურა:


ტრენინგ კურსში მონაწილეობით დაინტერესებულმა პირმა/ებმა რეგისტრაცია უნდა გაიარონ შემდეგ მისამართზე http://www.zspa.ge/registration

საკონტაქტო პირი: ირინე გეგუჩაძე; i.geguchadze@zspa.ge; 599 21 39 43;