საჯარო ფინანსების მართვა

ტრენინგ კურსი: საჯარო ფინანსების მართვა

კურსის შესახებ:

სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა გთავაზობთ მოკლევადიან (24 საათი) ტრენინგ კურსს საჯარო ფინანსების მართვაში.

პროგრამის მიზანია მსმენელს შეისწავლონ საჯარო ფინანსების ძირითადი საკითხები; იცოდნენ საჯარო ფინანსების არსი და ფუნქციები; გაეცნოს სახელმწიფოს ეკონომიკური საქმიანობის განმსაზღვრელ დოკუმენტს; იცოდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს შორის შესაძლო საკანონმდებლო-ფინანსური ურთიერთობების ჩამოყალიბება; შეისწავლოს ქვეყანაში შემოსავლის ძირითადი მაჩვენებლები; განსაზღვროს შემოსავლების განმკარგავი დაწესებულებების უფლება-მოვალეობები; მიიღოს ცოდნა იმ საჭირო უნარ-ჩვევების შესახებ რომელიც აუცილებელია ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში ეფექტური გადაწყვეტილების მისაღებად

კურსი ინტერაქტიურია და მოითხოვს მონაწილეების მაქსიმალურ ჩართულობას.

ტრენინგ კურსის თემატიკა


  • საჯარო ფინანსების არსი და ფუნქციები;
  • საჯარო ფინანსები და სახელმწიფოს საბიუჯეტო პოლიტიკა;
  • საბიუჯეტო მოწყობა, საბიუჯეტო სისტემა და საბიუჯეტო პროცესი;
  • სახელ მწიფო ბიუჯეტ ის კლასიფიკაცია;
  • ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობები.
  • ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯები და გასაცემლები;
  • გადასახადებისა და მოსაკრებლების ბიუჯეტებს შორის განაწილება;
  • ადგილობრივი თვითმმართველი ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესი, ეტაპები და მოქალაქეთა თანამონაწილეობა;
  • საბიუჯეტო განაცხადის ფორმები; საბიუჯეტო პროცესის მონიტორინგი;
  • სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემა.


ტრენენრი/ები:

შოთა მურღულია

ტექნიკური აღწერილობა:


სწავლის ხანგრძლივობა: 4 დღე; ტრენინგები ჩატარდება კვირაში ოთხჯერ.

კურსის მოცულობა: 24 საათი

სწავლების ენა: ქართული

სწავლის საფასური:

პაკეტი 1-50 ლარი-(მოიცავს მხოლოდ სწავლების პროცესს);

პაკეტი 2-80 ლარი-(მოიცავს სწავლების პროცესს, სამჯერად კვებას, საერთო საცხოვრებლით სარგებლობას);

ზემოაღნიშნული მომსახურების გაწევა განხორციელდება მხარეებს შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე.

თანხა უნდა ჩაირიცხოს ქვემოთ მითითებულ საბანკო რეკვიზიტებზე:

საბანკო კოდი-TRESGE22

მიმღების დასახელება-სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

ანგარიშსწორების ანგარიში-7 0769 7119

გადახდისას დანიშნულებაში მიუთითეთ: სწავლის საფასური.


სწავლის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს გადაეცემათ სერტიფიკატი

კურსზე ჩარიცხვის პროცედურა:


ტრენინგ კურსში მონაწილეობით დაინტერესებულმა პირმა/ებმა რეგისტრაცია უნდა გაიარონ შემდეგ მისამართზე http://www.zspa.ge/registration

საკონტაქტო პირი: ირინე გეგუჩაძე; i.geguchadze@zspa.ge; 599 21 39 43;