სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

B1+დონე (ინფრასტრუქტურა)


მსმენელმა შეისწავლოს ქართული ენის საფუძვლები - „ენების სწავლის, სწავლების და შეფასების ერთიანი ევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს“ მიხედვით,  B1+  დონეზე, შეძლოს: 

 • ზეპირი კომუნიკაცია სახელმწიფო ენაზე ყოველდღიურ და პროფესიულ საკითხებთან დაკავშირებულ  თემებზე;
 • სახელმწიფო ენაზე მიღებული ინფორმაციის წაკითხვა-განხილვა;
 • სახელმწიფო ენაზე წერილობითი პროფესიულ საკითხებთან დაკავშირებით კორესპონდენციის წარმოება;
 • სახელმწიფო ენის პრაქტიკული გამოყენება პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე  კომუნიკაციისას.

სწავლების დამთავრების შემდეგ მსმენელი შეძლებს:

 • ოფიციალური დოკუმენტების მომზადებას;
 • სწორად ამოიცნობს პროფესიასთან/ საქმიანობასთან დაკავშირებული ტერმინების მნიშვნელობას; 
 • სწორად გაიგებს მოსმენილ ინფორმაციას პროფესიასთან/საქმიანობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე;
 • სწორად აღიქვამს პროფესიასთან/საქმიანობასთან დაკავშირებულ ინფორმაციულ ტექსტებსა და კორესპონდენციას;
 • სწორად გამოიყენებს ნასწავლ ენობრივ კონსტრუქციებს, კლიშეებს, ტერმინებს პროფესიასთან/საქმიანობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე საუბრისას;
 • მოამზადებს პრეზენტაციას პროფესიასთან/საქმიანობასთან დაკავშირებულ თემებზე;
 • წინასწარი მომზადების საფუძველზე გადმოცემს ინფორმაციას პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ თემებზე ტექსტის შინაარსის თარგმნის, რეზიუმირებისა თუ ინტერპრეტირების გზით.  

სწავლა შეიძლება განხორციელდეს შემდეგი სქემების მიხედვით:

 • 12 კვირა - კვირაში 6სთ-იანი დატვირთვით;
 • 10 კვირა - კვირაში 8სთ-იანი დატვირთვით;
 • 8 კვირა  - კვირაში 10სთ-იანი დატვირთვით;

საკონტაქტო საათების რაოდენობა შეადგენს  82 ასტრონომიულ საათს

ფასდება: 

 1. მეცადინეობებზე დასწრება (10ქ);
 2. სწავლის პროცესში მიღებული უნარები  შესაბამისი პრაქტიკული სამუშაოების მიხედვით (25ქ);
 3. შუალედური ტესტირება (2) (25-25ქ);
 4. ფინალური გამოცდა (40ქ).  

მინიმალური ზღვარი, რომლის დაძლევაც მოეთხოვება მსმენელს, არის 70 ქულა, იმ პირობით, რომ საბოლოო ტესტირება-გასაუბრების შეფასება არ უნდა იყოს 25 ქულაზე ნაკლები.