სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

ნორმატიული აქტები  წესდება - იხილეთ ბმული
  საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება №476 - იხილეთ ბმული
  საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება №534 - იხილეთ ბმული