სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

პროგრამის შემადგენლობა

საჯარო მმართველობის პროგრამის შემადგენლობაში შედის:

1. გრძელვადიანი კომპლექსური კურსები (ჩატარების ადგილი ქუთაისი).

665 ლარი-მომსახურებაში შედის მხოლოდ სწავლება;

980 ლარი-მომსახურებაში შედის სწავლება, სამჯერადი კვება და სასტუმროში განთავსება.

1.1 საჯარო ორგანიზაციების მართვა;

1.2 ფინანსების მართვა და შიდა აუდიტი საჯარო სექტორში;

1.3 ადამიანური რესურსების მართვა და საქმისწარმოება საჯარო სექტორში;

1.4 საზოგადოებასთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია;

1.5 ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობა;


2. მოკლევადიანი სპეციალიზებული კურსები (ჩატარების ადგილი ქუთაისი).

50 ლარი (ერთი დღე) - მომსახურებაში შედის მხოლოდ სწავლება;

80 ლარი (ერთი დღე) - მომსახურებაში შედის სწავლება, სამჯერადი კვება და სასტუმროში განთავსება.

2.1 ადამიანური რესურსების მართვა

2.2 კომუნიკაციის ფსიქოლოგია ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტებისათვის

2.3 გზების მშენებლობისა და კეთილმოწყობის ტექნიკური ზედამხედველობა

2.4 კომუნიკაციის ფსიქოლოგია საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტებისათვის

2.5 პიარის საფუძვლები

2.6 პროგრამული ბიუჯეტი

2.7 საბუღალტრო აღრიცხვა

2.8 სამოქალაქო მშენებლობა, ნორმები და ტექნიკური ზედამხედველობის განხორცილება

2.9 სასმელი წყლის მაგისტრალების მშენებლობა და მათი ტექნიკური ზედამხედველობა

2.10 საქმისწარმოება და ელექტრონული მმართველობა (საჯარო მოხელეთათვის)

2.11 საჯარო/მუნიციპალური მომსახურების მართვა

2.12 საჯარო ფინანსების მართვა

2.13 საქმისწარმოება და ელექტრონული მმართველობა (სკოლის წარმომადგენელთათვის)

2.14 შიდა აუდიტი საჯარო მმართველობაში

2.15 მოქალაქეთა ეფექტური მომსახურების ტექნოლოგიები

2.16 პოლიტიკური პიარი


3. მოკლევადიანი სპეციალიზებული გასვლითი კურსი (მომსახურების მიწოდება ადგილზე)

50 ლარი(ერთი დღე)-მომსახურებაში შედის მხოლოდ სწავლება;

3.1 საქმისწარმოება და ელექტრონული მმართველობა (საჯარო მოხელეთათვის)

3.2 საქმისწარმოება და ელექტრონული მმართველობა (სკოლის წარმომადგენელთათვის)