სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

პოლიტიკური პიარი


„პოლიტიკური პიარი, ბრენდინგი და იმიჯმეიკინგი“ პროფესიული სატრენინგო კურსი განკუთვნილია იმ პირებისთვის, რომლებიც დასაქმებულნი არიან პოლიტიკურ ორგანიზაციებში, საჯარო დაწესებულებებში და ხელმძღვანელობენ საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიმართულებებს, უშუალოდ ქმნიან პოლიტიკას და ახორციელებენ მას.

მსმენელები პროგრამის ფარგლებში შეისწავლიან საზოგადოებასთან ურთიერთობის ტექნოლოგიებს, კომუნიკაციების ხელოვნების ძირითად ასპექტებს. გაეცნობიან მსოფლიოში აპრობირებულ სხვადასხვა მეთოდს და შეიმუშავებენ საკუთარი ორგანიზაციის ან პოლიტიკური პერსონის პიარ-გეგმას და ბრენდინგის მაკეტს.

სასწავლო კურსის მიზანია საქართველოში გაზარდოს ცოდნა და კულტურა პოლიტიკური პიარის მიმართულებით და ხელი შეუწყოს იმიჯმეიკინგისა და ბრენდინგის თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას ასევე მსმენელებს მიაწოდოს ინფორმაცია პოლიტიკური კომუნიკაციის ახალ მეთოდებზე, ასწავლოს პოლიტიკური ბრენდინგის ჩამოყალიბების მეთოდოლოგიები, რათა მათ უკეთ შეძლონ სასურველი პოლიტიკური იმიჯის შექმნა, ასევე, დაეხმაროს საჯარო თუ კერძო ორგანიზაციებს მათთან მომუშავე კადრების გადამზადებაში, სწორად მართონ პიარ მენეჯმენტი. მსმენელები პროგრამის ფარგლებში შეისწავლიან საზოგადოებასთან ურთიერთობის ტექნოლოგიებს, კომუნიკაციების ხელოვნების ძირითად ასპექტებს. გაეცნობიან მსოფლიოში აპრობირებულ სხვადასხვა მეთოდს და  შეიმუშავებენ საკუთარი ორგანიზაციის ან პოლიტიკური პერსონის პიარ-გეგმას და ბრენდინგის მაკეტს.

სასწავლო კურსი მოიცავს 3 მოდულს:

  1. პოლიტიკური პიარ-კომუნიკაციები: კომუნიკაციების ხელოვნება; სტრატეგიის შერჩევა და დაგეგმვა; მესიჯების შემუშავება; მედიასთან ურთიერთობა (სემინარი, დისკუსია, პრაქტიკული სამუშაო). 
  2. იმიჯმეიკინგი: იმიჯის დიაგნოსტიკა და კვლევა; სასურველი იმიჯის შერჩევა; იმიჯის სტრატეგიის და ღირებულებების შემუშავება; კომუნიკაცია-განხორციელება (სემინარი, დისკუსია, პრაქტიკული სამუშაო)
  3. პოლიტიკური ბრენდინგი: ბრენდინგის ზოგადი პრინციპები; ბრენდული ნიშის პოვნა; დაგეგმვა და განხორციელება (სემინარი, დისკუსია, პრაქტიკული სამუშაო). 

პროგრამის ხანგრძლივობა: 36 საათი

სწავლების ენა: ქართული

სწავლება განხორციელდება დისტანციური სწავლების ფორმატით.

პროგრამაში ჩართვა შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს.

1. მონაწილეობის მსურველი ვალდებული არის გაიაროს რეგისტრაცია შემდეგ მისამართზე - http://www.zspa.ge/registration

2. მსმენელმა რეგისტრაციის გავლის დროს დამატებით უნდა ატვირთოს შემდეგი  დოკუმენტები:

ა) პირადობის დამადასტურებელი საბუთის ასლი;

ბ) ცნობა სამუშაო ადგილიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

500 ლარი დღგ-ს გარეშე.

ზემოაღნიშნული მომსახურების გაწევა განხორციელდება მხარეებს შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე.

სწავლის დასრულების შემდეგ მსმენელს გადაეცემა სერტიფიკატი.

ირინე გეგუჩაძე

i.geguchadze@zspa.ge

599 21 39 43