სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირის (პირების) სახელი, გვარი, თანამდებობა, სამსახურის ელექტონული ფოსტა, სამსახურის ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე, ელექტრონული ფორმით გაცემასა და  პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი

ნატო მურუსიძე სამუშაო პროცესების მართვის კოორდინატორი

T: (0431) 232600
E-mail: n.murusidze@zspa.ge