საჯარო მმართველობა და ადმინისტრირება


პროგრამის - "საჯარო მმართველობა და ადმინისტრირება" სწავლების მიზანია საჯარო სექტორში მომუშავე და სხვა დაინტერესებულ პირთა პროფესიული განვითარება, კვალიფიკაციის ამაღლება, როგორც თეორიული ცოდნის გაღრმავების, ასევე პრაქტიკული უნარების გაუმჯობესების გზით, ისეთ მიმართულებებში, როგორიცაა:

 

  •  საჯარო ორგანიზაციების მართვა;
  •  სახელმწიფო შესყიდვები;
  •  ადამიანური რესურსების მართვა და საქმისწარმოება საჯარო სექტორში;
  •  საჯარო ფინანსების მართვა;
  •  საზოგადოებასთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია;
  •  ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობა

 

 


 


  საჯარო მმართელობა და ადმინისტრირება