საჯარო მმართველობა და ადმინისტრირება

პროგრამის - "საჯარო მმართველობა და ადმინისტრირება" სწავლების მიზანია საჯარო სექტორში მომუშავე და სხვა დაინტერესებულ პირთა პროფესიული განვითარება, კვალიფიკაციის ამაღლება, როგორც თეორიული ცოდნის გაღრმავების, ასევე პრაქტიკული უნარების გაუმჯობესების გზით, ისეთ მიმართულებებში, როგორიცაა:

 

  •  საჯარო ორგანიზაციების მართვა; (მხოლოდ სწავლების საფასური შეადგენს  665 ლარს. მთლიანი მომსახურება, რომელიც მოიცავს სწავლებას, კვებას და სასტუმროში განთავსებას შეადგენს 980 ლარს).
  •  ადამიანური რესურსების მართვა და საქმისწარმოება საჯარო სექტორში; (მხოლოდ სწავლების საფასური შეადგენს  665 ლარს. მთლიანი მომსახურება, რომელიც მოიცავს სწავლებას, კვებას და სასტუმროში განთავსებას შეადგენს 980 ლარს).
  •  ფინანსების მართვა და შიდა აუდიტი საჯარო სექტორში;  (მხოლოდ სწავლების საფასური შეადგენს  665 ლარს. მთლიანი მომსახურება, რომელიც მოიცავს სწავლებას, კვებას და სასტუმროში განთავსებას შეადგენს 980 ლარს).
  •  საზოგადოებასთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია;  (მხოლოდ სწავლების საფასური შეადგენს  665 ლარს. მთლიანი მომსახურება, რომელიც მოიცავს სწავლებას, კვებას და სასტუმროში განთავსებას შეადგენს 980 ლარს).
  •  ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობა; (მხოლოდ სწავლების საფასური შეადგენს  665 ლარს. მთლიანი მომსახურება, რომელიც მოიცავს სწავლებას, კვებას და სასტუმროში განთავსებას შეადგენს 980 ლარს).საჯარო ორგანიზაციების მართვა

კურსის ხანგრძლივობა: 14 დღე

საჯარო ორგანიზაციების მართვის კურსი არის პროფესიული სასწავლო პროგრამა, რომელიც გამიზნულია საჯარო სექტორში ორგანიზაციული მენეჯმენტის განხორციელებაზე და მასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო საქმიანობის სწორად და ეფექტურად წარმართვაზე.

კურსი დაეხმარება მსმენელს უკეთ გაეცნოს და შეისწავლოს მართვის თეორიისა და პრაქტიკის საფუძვლები, საჯარო მმართველობის ძირითადი პრინციპები და შედეგზე ორიენტირებული მართვის თანამედროვე მეთოდოლოგია, აგრეთვე ჩამოუყალიბდეს და განუვითარდეს მენეჯერისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები, მათ შორის სტრატეგიული აზროვნების უნარი. მოახერხოს ორგანიზაციის ეფექტურად მართვა და განვითარება, აღიჭურვოს იმ აუცილებელი ინსტრუმენტებით, რომელიც უზრუნველყოფს მენეჯერის მაღალ ეფექტურობასა და წარმატებას, ზუსტად განსაზღვროს თავისი ადგილი და ფუნქცია საჯარო დაწესებულება/სამსახურში და ზუსტად განსაზღვროს მისდამი დაქვემდებარებული პირების ფუნქცია და უფლება-მოვალეობები.

სასწავლო კურსის მსვლელობისას მოხდება ამ დარგში არსებული საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება, თანამედროვე და ინოვაციური მეთოდებისა და მიდგომების გაცნობა და მსმენელთა საჭიროებებზე მორგებული პრაქტიკული სამუშაოების შესრულება-განხილვა, რაც დაეხმარება მათ მიიღონ სწორი გადაწყვეტილებები მათ წინაშე დასმული მნიშვნელოვანი ამოცანების გადასაჭრელად. საჯარო ორგანიზაციების მართვის კურსი განკუთვნილია როგორც საჯარო სექტორში დასაქმებული საშუალო რგოლის მენეჯერებისათვის, ასევე დამწყები სპეციალისტებისთვის, რომლებსაც არა აქვთ პრაქტიკული გამოცდილება და გეგმავენ წარმატებული კარიერის შექმნას ორგანიზაციულ მართვაში.ფინანსების მართვა და შიდა აუდიტი საჯარო სექტორში

კურსის ხანგრძლივობა: 14 დღე

კურსი დაეხმარება მსმენელს დაეუფლოს საჯარო ფინანსების ძირითად საკითხებს: ბიუჯეტის შედგენა-შესრულების ტექნიკა და ორგანიზება; არასაკმარისი ფულადი რესურსების მობილიზაცია, დროისა და გაურკვევლობის პირობებში მისი განაწილება; ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირების ღონისძიებების შემუშავება და ფინანსური სისტემის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები. პროგრამის ფარგლებში მსმენელები ასევე შეისწავლიან: ბუღალტრული აღრიცხვის წესებს; ფინანსური ანგარიშების არსს; კომპონენტებს და ელემენტებს; აუდიტის ჩატარებისა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას.

სასწავლო კურსის მსვლელობისას მოხდება ამ დარგში არსებული საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება, თანამედროვე ინოვაციური მეთოდებისა და მიდგომების გაცნობა , მსმენელთა საჭიროებებზე მორგებული პრაქტიკული სამუშაოების შესრულება-განხილვა, რაც დაეხმარება მათ მიღონ სწორი გადაწყვეტილებები მნიშვნელოვანი საკითხების გადაჭრისას.

საჯარო ფინანსების მართვის კურსი განკუთვნილია როგორც საჯარო სექტორში და სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში მყოფი სსიპ-ებსა და აიპ-ებში დასაქმებულ იმ პირთათვის, რომლებიც ჩართულნი არიან სხვადასხვა სახის ფინანსური ოპერირების პროცესში და აქვთ სურვილი გაიღრმავონ ცოდნა, ასევე დამწყები სპეციალისტებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ პრაქტიკული გამოცდილება და გეგმავენ წარმატებული კარიერის შექმნას.ადამიანური რესურსების მართვა და საქმისწარმოება საჯარო სექტორში

კურსის ხანგრძლივობა: 14 დღე

ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმის წარმოების კურსი არის სპეციალიზირებული სასწავლო პროგრამა, რომელიც გამიზნულია ორგანიზაციის მართვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დარგის - საჯარო სექტორში ადამიანური რესურსების მართვისა და დოკუმენტაციის წარმოების
საკითხებზე. კურსი დაეხმარება მსმენელს უკეთ დაგეგმოს და შეასრულოს ადამიანური რესურსების მართვის ოთხი ძირითადი ფუნქცია: ორგანიზება-დაგეგმვა; ორგანიზაციაში შემოსვლის მართვა; სამუშაოს მართვა; ორგანიზაციიდან გასვლის მართვა.

სასწავლო კურსის მსვლელობისას მოხდება ამ დარგში არსებული საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება, თანამედროვე და ინოვაციური მეთოდებისა და მიდგომების გაცნობა და მსმენელთა საჭიროებებზე მორგებული პრაქტიკული სამუშაოების შესრულება-განხილვა, რაც დაეხმარება მათ სწორი გადაწყვეტილებების მიღებაში მნიშვნელოვანი ამოცანებისა და საკითხების გადაწყვეტისას. კურსი განკუთვნილია როგორც საჯარო სექტორში დასაქმებული ადამიანური რესურსების მართვის მოქმედი სპეციალისტებისთვის, რომლებსაც აქვთ პრაქტიკული გამოცდილება და სურვილი გაიღრმავონ ცოდნა,
ასევე დამწყები სპეციალისტებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ პრაქტიკული გამოცდილება და გეგმავენ წარმატებული კარიერის შექმნას ორგანიზაციული განვითარებისა და ადამიანური რესურსების მართვაში.საზოგადოებასთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია

კურსის ხანგრძლივობა: 14 დღე

საზოგადოებასთან ურთიერთობის კურსი არის პროფესიული სასწავლო პროგრამა, რომელიც ემყარება საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამართლებრივ და მეცნიერულ პრინციპებს. კურსი დაეხმარება მსმენელს უკეთ შეისწავლოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის ძირითადი საკითხები, საზოგადოებასთან კომუნიკაცია და ინფორმაციის გაცემა, ისევე როგორც პერსონალური მონაცემების დაცვა საჯარო მოხელეთათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს. სასწავლო კურსის მსვლელობისას მოხდება ამ დარგში არსებული საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება, თანამედროვე და ინოვაციური მეთოდებისა და მიდგომების გაცნობა, მსმენელთა საჭიროებებზე მორგებული პრაქტიკული სამუშაოების შესრულება-განხილვა, რაც დაეხმარება მათ მიიღონ სწორი გადაწყვეტილებები მნიშვნელოვანი საკითხების გადასაჭრელად.

საზოგადოებასთან ურთიერთობის კურსი განკუთვნილია როგორც საჯარო სექტორში დასაქმებულ იმ პირთათვის, რომლებიც ჩართულნი არიან საზოგადოებასთან ურთიერთობის პროცესში, აქვთ პრაქტიკული გამოცდილება და სურვილი გაიღრმავონ ცოდნა, ასევე დამწყები სპეციალისტებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ პრაქტიკული გამოცდილება და გეგმავენ წარმატებული კარიერის შექმნას.ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობა

კურსის ხანგრძლივობა: 14 დღე

კურსი განკუთვნილია იმ პირთათვის, ვინც უშუალოდ არის ჩართული ან ხელმძღვანელობს ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკურ ზედამხედველობას. კურსის განმავლობაში მსმენელები გაეცნობიან გზების, ხიდების, ადმინისტრაციული შენობების, წყალგაყვანილობებისა და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკურ ზედამხედველობის უზრუნველყოფისათვის საჭირო კანონმდებლობას, რეგულაციებს და არსებულ პრაქტიკას, რაც მოიცავს სამშენებლო ნორმებს, პროცესის ორგანიზებას, ტექნიკური დავალებების ცვლილების განხორციელების პირობებს და სხვა.

კურსის მიზანია ადგილობრივ თვითმმართველობებსა და საჯარო სტრუქტურებში, ადგილობრივი ზედამხედველობის სამსახურების თანამშრომელთა პროფესიული განვითარება, კვალიფიკაციის ამაღლება, და პრაქტიკული უნარების გაუმჯობესება ტექნიკური ზედამხედველობის კუთხით.

სწავლების მიზანია მიაწოდოს მსმენელს მოკლევადიანი, მაღალი ხარისხის კურსი, რომელიც საშუალებას მისცემს მონაწილეებს მიიღონ არა მხოლოდ თეორიული ცოდნა, არამედ ჯგუფური სამუშაოებისა და სავარჯიშოების საშუალებით, ასევე ობიექტებზე გასვლითა და პრაქტიკული მაგალითების მიღებით, განავითაროონ თავიანთი პრაქტიკულ უნარ- ჩვევები.


 


 


  საჯარო მმართელობა და ადმინისტრირება