საჯარო მმართველობა

პროგრამის - "საჯარო მმართველობა და ადმინისტრირება" სწავლების მიზანია საჯარო სექტორში მომუშავე და სხვა დაინტერესებულ პირთა პროფესიული განვითარება, კვალიფიკაციის ამაღლება, როგორც თეორიული ცოდნის გაღრმავების, ასევე პრაქტიკული უნარების გაუმჯობესების გზით, ისეთ მიმართულებებში, როგორიცაა: 

დარგობრივი მიმართულებები:


სპეციალიზებული მოკლევადიანი კურსები:


  საჯარო მმართველობა