საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამა

სწავლების მიზანი:

პროგრამის - "საჯარო მმართველობა და ადმინისტრირება" სწავლების მიზანია საჯარო სექტორში მომუშავე და სხვა დაინტერესებულ პირთა პროფესიული განვითარება (კვალიფიკაციის ამაღლება) როგორც თეორიული ცოდნის გაღრმავების, ასევე პრაქტიკული უნარების გაუმჯობესების გზით, ისეთ მიმართულებებში, როგორიცაა:

 • საჯარო ორგანიზაციების მართვა;
 • სახელმწიფო შესყიდვები;
 • ადამიანური რესურსების მართვა და საქმისწარმოება საჯარო სექტორში;
 • საჯარო ფინანსების მართვა;
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია;
 • ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობა.

მიზნობრივი ჯგუფი/ჯგუფები:

 • ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში დასაქმებული პირები (მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები , მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამშრომლები, ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ხელმძღვანელები და მათი თანამშრომლები);
 • მუნიციპალური მომსახურების მიმწოდებელი შპს-ში დასაქმებული პირები (ნარჩენების მართვა, წყალმომარაგება, განათება); არასამეწარმეო იურიდიული პირები (სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები, ბიბლიოთეკები, ხელოვნების სკოლები, საბავშვო ბაღები);
 • აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებათა ტერიტორიულ ორგანოებში, სამხარეო ადმინისტრაციებში დასაქმებული პირები ;
 • განათლების სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი რესურსცენტრებისა და საჯარო სკოლების ადმინისტრატორები. იუსტიციის, თავდაცვის, სოფლის მეურნეობს, შრომის და ჯანდაცვის სამინისტროების ტერიტორიული ორგანოების თანამშრომლები.
 • სხვა დაინტერესებული პირები.

პროგრამაში ჩართვის წინაპირობა:

 • სახელმწიფო ენის ცოდნა;
 • საჯარო სამსახურში მუშაობის პრაქტიკული გამოცდილება (მოქმედი თანამშრომელი);
 • სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის B1 დონის სერტიფიკატი, ან სახელმწიფო ენის ცოდნის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი, ან სკოლის მიერ ჩატარებული სახელმწიფო ენის ცოდნის განმსაზღვრელი გამოცდის წარმატებით გავლა (ეთნიკური უმცირესობებისათვის).

  საჯარო მმართველობა და ადმინისტრირება