სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო


I. საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის საქმიანობასთან:

1. საქართველოს კანონი ”საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ”

2. საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ"

3. საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს ,,შრომის კოდექსი"

4. საქართველოს ორგანული კანონი ,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ"

5. საქართველოს კანონი ,,საჯარო სამსახურის შესახებ"

6. საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის №204დადგენილება ,,საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ"

7. საქართველოს კანონი ,,საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ"

8. საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 20 აპრილის №200 დადგენილება ,,საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების განსაზღვრის შესახებ"

9. საქართველოს კანონი ,,საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ"

10. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 12 თებერვალის ბრძანება №01-15/ნ ,,სამუშაო დროის აღრიცხვის ფორმისა და მისი წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე"

11. საქართველოს კანონი ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი"

12. საქართველოს კანონი ,,საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი"

13. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2021 წლის 31 დეკემბერის ბრძანება №364„საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ აქტივებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარების და ინვენტარიზაციის შედეგების საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (სსბასს-ების) საფუძველზე აღრიცხვა-ანგარიშგებაში ასახვის შესახებ" ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე