პარტნიორები

საერთაშორისო პარტნიორები

 • UNICEF Georgia - გაეროს ბავშვთა ფონდი;
 • Save the Children (Georgia) - გადაარჩინე ბავშვები (საქართველო);
 • UNHCR - გაერთიანებული ერების ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი;
 • WORLD VISION GEORGIA;
 • UNDP In GEORGIA - გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში;
 • MCA Georgia - ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი;
 • Peace Corps - მშვიდობის კორპუსი;
 • Lech Kaczyński National School of Public Administration (KSAP) - პოლონეთის
 • ლეხ კაჩინსკის სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა;


ადგილობრივი პარტნიორები

 • საქართველოს პარლამენტი;
 • საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო;
 • საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
 • საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;
 • საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;
 • საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;
 • საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
 • საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
 • შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი;
 • სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო;
 • სომხური ეპარქია საქართველოში;
 • საქართველოს რეგიონებში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის აპარატები;
 • ადგილობრივი თვითმმართველობა (მერიები, საკრებულოები);
 • Georgian Municipal Service Providers' Association – MSPA - საქართველოს მუნიციპალური მომსახურების უზრუნველმყოფთა ასოციაცია;
 • ნატოს საინფორმაციო ცენტრი;
 • ლ. მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი;
 • სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი;
 • სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო;
 • სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი;
 • სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა;
 • სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი;
 • სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 • სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 • სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 • სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 • სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 • სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი;
 • სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 • სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი;
 • სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „აისი";
 • საქართველოს საგანმანათლებლო რესურსცენტრები;
 • საჯარო სკოლები;
 • ადრეული და სკოლამდელი განათლების სფეროს დაწესებულებები;
 • ააიპ - სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცია;
 • სს ენერგო-პრო ჯორჯია.


პარტნიორები, რომლებთანაც გაფორმებულია თანამშრომლობის მემორანდუმი

 • საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
 • შერიგებისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი;
 • საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;
 • საქართველოს პარლამენტის აპარატი;
 • საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა;
 • სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი;
 • პოლონეთის ლეხ კაჩინსკის სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა;
 • მშვიდობის კორპუსი;
 • სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია;
 • სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო;
 • სს ენერგო-პრო ჯორჯია;
 • თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისია;
 • ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია;
 • ააიპ - სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცია;
 • სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი;
 • სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 • სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 • სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 • სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 • სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი;
 • სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 • სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი;
 • სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „აისი".

  მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  მშვიდობის კორპუსი
  პოლონეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო ადმინისტრირების ეროვნული სკოლა
  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცია
  შერიგებისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
  თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისია
  სს ენერგო–პრო ჯორჯია
  საქართველოს პარლამენტის აპარატი
  ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
  სსიპ–საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
  სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
  სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
  სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
  საზოგადოებრივი კოლეჯი "აისი"
  სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია