სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

პირადი ინფორმაცია

პირადობის მოწმობის 11 ნიშნა ნომერი
ატვირთეთ jpg ან pdf ფორმატში

განათლება (აღნიშნეთ როგორც უმაღლესი, ასევე პროფესიული განათლების მიღწევები)

ატვირთეთ ცნობა უნივერსიტეტიდან, დიპლომის ან/და სერტიფიკატის ასლი

ატვირთეთ jpg ან pdf ფორმატში

დამატებითი უნარები (იხ. დანართი 1)

ზოგადი ინფორმაცია

რეკომენდატორი

სამოტივაციო წერილი

დანართი 1.

შევსებული ინფორმაციის დადასტურება

გთხოვთ გადაამოწმოთ თქვენს მიერ შევსებული ინფორმაციის სიზუსტე